Заявление от Анонимен заявител до Общинска администрация - Пещера от 21.02.2020

Рег. №: 1582281863119-21.02.2020 | Общинска администрация - Пещера | Одобрено | Дата на подаване: 21.02.2020 | Срок:06.03.2020

Анонимен заявител |

Моля, основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация, да предоставите следната информация от обществен интерес, свързана с: глоби, наложени за неправилно паркиране на МПС на територията на общината за периода 2015-2019 г. вкл.; глоби, наложени за нарушения, свързани с отпадъците, по реда и на основанията по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 2015-2019 г.вкл.; сключените договори за абонаментно правно облужване с адвокати и адвокатски дружества от кмета или общината за периода 2015-2019 г. вкл., както следва: 1. Колко глоби за неправилно паркиране са наложени за периода 2015-2019 г. вкл.? 2. Какъв е общия размер на наложените глобиза за периода 2015-2019 г. вкл.? 3. Колко от наложените глоби са отпаднали в следствие на обжалване или по други причини за периода 2015-2019 г. вкл.? 4. Какъв е общият размер на събраните до момента глоби, наложени за периода 2015-2019 г. вкл.? 5. Какъв е общият размер на неотменените, но несъбрани до момента глоби за периода 2015-2019 г. вкл.? 6. Трите имена и длъжностите на лицата от общинската администрация, които имат правомощие на територията на общината да съставят актове за нарушения, свързани с отпадъците, по реда и на основанията по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и по Наредбата за управление на отпъдъците, приета от Общинския съвет, на основание чл. 22 от ЗУО. 7. Трите имена и длъжностите на лицата от общинската администрация (ако има такива), които имат правомощие да налагат глоби с фишове и квитанции за нарушения по т. 6. Ако няма такива лица, моля посочете това обстоятелство. 8. Трите имена и длъжностите на лицата от общинската администрация, които имат право да издават предписания и/или да налагат принудителни мерки за наршения, свързани с отпадъците. Ако няма такива лица, моля посочете това обстоятелство. 9. Какви са правата, задълженията и отговорностите, изискванията към образованието, квалификацията и стажа на въпросните длъжностни лица по т. 6, 7, 8? Има ли изискване да са завършили спeциалност "екология" или свързана с екологията специалност? Преминали ли са някакаво обучение, свързано с екологията и управлението на отпадъците, респ. преминават ли периодично такова? 10. Някое от лицата по т. 6, 7, 8 има ли юридическо образование или образование, в хода на което е изучавало правни дисциплини и какви? 11. Моля, предоставете ми електронно копия на длъжностните характеристики на лицата по т. 6, 7, 8 от настоящото заявление, за да се запозная с информацията в тях. 12. Ако длъжностните лица по т. 6, 7, 8 са овластени за съответните действия с Ваша заповед или заповед на друго длъжностно лице, моля, предоставете ми този акт, за да се запозная с информацията в него. 13. Какъв е общият размер на приходите, постъпили в общинския бюджет (доброволно и принудително събрани) за периода 2015-2019 г. вкл. от санкции, наложени за нарушение на горните нормативни актове - по т. 6? 14. За какво разходвате приходите по т. 13 - целево за ликвидиране последиците от отпадъците и справяне с проблема с тях или за друго? 15. Сключвани ли са договори за абонаментно правно облужване с адвокати и адвокатски дружества от кмета или общината за периода 2015-2019 г. вкл.? 16. Каква е била цената на месечния абонамент за периода 2015-2019 г. вкл.? 17. Осъществявано ли е процесуално представителство по граждански и административни дела от адвокати и адвокатски дружества, по които страна е кмета на общината или общината и ако да - по кои дела, пред кой съд, с какъв предмет? 18. В какъв размер са били разходите на общината за процесуално представителство за делата по т. 17 за периода 2015-2019 г. вкл.? 1) На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация, предоставям три имена и постоянен адрес – КРИСТИАН ИВОВ МИЛЕНОВ, Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1618, адрес ж.к. „Овча Купел“, бл. 602, вх. А, ап. 8. 2) Моля, на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 и чл. 26, ал. 1, т.4 и ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, исканата информация да ми бъде предоставена по следния начин – на адреса на електронната ми поща, посочен в настоящото заявление, ivan13@abv.bg, на компютърни файлове в удобен за Вас формат - pdf, doc, jpeg, tiff или друг подобен. 3) На основание чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закона за достъп до обществена информация, предоставям следния адрес за кореспонденция –Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1618, адрес ж.к. „Овча Купел“, бл. 602, вх. А, ап. 8. Настоящото заявление адресирам и подавам до Кмета на Общината, като се надявам да бъде уважено от него.

Решение


Дата: 12.03.2020

Предоставен пълен достъп до исканата ОИ

4

Дата Процес
21.02.2020 12:44 Подаване на заявление
21.02.2020 12:44 Изпратено към деловодна система
21.02.2020 14:00 Потвърждение от деловодна система
12.03.2020 12:10 Крайно решение (Одобрено)