Заявление от Физическо лице до от 22.03.2024

Рег. №: 1711531320-27.03.2024 | Общинска администрация - Велико Търново | Одобрено | Дата на подаване: 22.03.2024 | Срок:

Физическо лице |

Информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2023 по дела срещу решения по ЗДОИ на ръководената от Вас администрация, която включва следните данни:

1. В колко случая съдът е отхвърлил жалбата?;

2. В колко случая съдът е уважил жалбата?;

3. В колко случая съдът частично е отхвърлил и частично е уважил жалбата?;

4. В колко случая съдът е присъдил разноски на администрацията и в какъв размер?;

5. В колко случая съдът е присъдил разноски на жалбоподателя и в какъв размер? и

6. Моля посочете номера, годината и съответния административен съд на делата, по които са постановени съдебни решения по ЗДОИ през 2023 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ желая да получа исканата информация по електронен път.

Решение


Дата: 27.03.2024

РЕШЕНИЕ

В Община Велико Търново е постъпило заявление за достъп до обществена информация от Даниел Митков Димитров, регистрирано под № 94ДД-2479-1/22.03.2024г., с което се иска предоставяне на информация, касаеща постановените през 2023г. съдебни решения по дела заведени срещу Община Велико Търново по реда на ЗДОИ.

Заявлението съдържа необходимите реквизити в съответствие с изискванията на чл.25, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), поради което същото е допустимо и подлежи на разглеждане. Преценено по същество заявлението е основателно и следва да бъде уважено.

Исканата информация се характеризира като обществена такава, а предвид естеството си позволява формиране на мнение по отношение дейността на задължения по ЗДОИ субект. Информацията следва да бъде предоставена под формата на справка, инкорпорирана в настоящото решение в степента, с която Община со Търново разполага, в поисканата форма и според заявения начин на получаване.

С оглед на изложеното и на основание чл.28, ал.2 във връзка с чл.34, ал.1 от ЗДОИ

РЕШИХ

Предоставям на Даниел Митков Димитров достъп до обществена информация под формата на отговори на поставените в заявление, регистрирано под № 94ДД-2479- 1/22.03.2024г., въпроси, както следва:

Налице е едно съдебно решение, постановено от Административен съд Велико Търново през 2023г. относно производство по реда на ЗДОИ. Делото е АХД№473/2023г. Искани са документи, които са предоставени след 14 дневния срок, като подаденото заявление не е било с характеристики, които да го определят като такова по ЗДОИ.

С решението административния съдия отменя, мълчалив отказ на кмета на Община Велико Търново, формиран по Заявление за достъп до обществена информация с per. № 94 III 1-5245-1/05.07.2023г. Връща делото, като преписка, на кмета на Община Велико Търново за ново произнасяне по Заявление per. № 94 ПП-5245-1/05.07.2023г, в съответната част, съобразно дадените в мотивите на решението указания по тълкуването и прилагането на закона, в установения в чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ срок от получаване на настоящото решение. Осъжда Община Велико Търново да заплати адвокатско възнаграждение в размер на I 000,00/хиляда/ лева.

Настоящото решение да се изпрати на заявителя по електронен път на посочения ел. адрес: daniel@aip-bg.org.

На основание чл.35, ал.З от ЗДОИ не се заплащат разходи по предоставянето на обществената информация.

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл.40 от ЗДОИ в 14-дневен срок пред съответния административен съд, чрез Кмега на Община Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

18

Дата Процес
27.03.2024 11:22 Крайно решение (Одобрено)