Заявление от Физическо лице до от 02.04.2024

Рег. №: 1712053190-02.04.2024 | Столична регионална здравна инспекция | Одобрено | Дата на подаване: 02.04.2024 | Срок:16.04.2024

Физическо лице |

Във връзка с изпълнение на проект BG-RRP-2.004-0008-C01, "Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer" на Софийския университет "Св. Климент" Охридски и работата по анализ на данните за градски топлинни острови, вкл. и ефектите им върху здравето на хората, бихме желали да получим информация за:

  • брой на случаите на приети пациенти с инфаркти и инсулти за периода 2017 - 2023 г., агрегирани по дни или седмици;
  • необходимите данни да включват: остър инфаркт на миокарда, повторен инфаркт на миокарда, субарахноидален кръвоизлив, вътремозъчен кръвоизлив, видове друг нетравматичен вътремозъчен кръвоизлив, мозъчен инфаркт, мозъчен инсулт
  • Брой на смъртните случаи от изброените по-горе, агрегирани по дни или седмици

Доц. Евгения Сарафова

Решение


Дата: 15.04.2024

56

Дата Процес
02.04.2024 13:19 Подаване на заявление
02.04.2024 14:15 Изпратено към деловодна система
02.04.2024 16:00 Потвърждение от деловодна система
15.04.2024 13:01 Крайно решение (Одобрено)