Заявление от Физическо лице до от 25.03.2024

Рег. №: 1712058640-02.04.2024 | Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" | Неодобрено | Дата на подаване: 25.03.2024 | Срок:

Физическо лице |

Със Заявление за достъп до обществена информация с вх. № Е-493/25.03.2024г. се иска информация относно Боряна Цветанова Станева – Тодорова, за която се сочи, че е служител в ТД гр. София.

Въпросите, предмет на заявлението, са следните:

Същата има ли, имала ли е заповед за освобождаване от заеманата от нея длъжност? Ако да, по какви причини?

Заявителят моли да му бъдат предоставени документите за нейното уволнение или за закриването на щатните бройки, свързани с нейната месторабота, както и да му бъде предоставена информация дали същата служителка е освободена или все още заема длъжност в ТД „Държавен резерв“? Ако да - причини, описани в заповед.

В заявлението, Илиан Тодоров е посочил, че иска да му бъдат предоставени следните документи:

1. Заповед за съкращаване на Боряна Цветанова Станева-Тодорова;

2. Всякаква документация за Боряна Цветанова Станева-Тодорова, ако последната не е уволнена или не са закрити щатните бройки, свързани с последната.

3. Нарушения, дисциплинарни наказания и заповеди за освобождаване

Решение


Дата: 02.04.2024

Във връзка със Заявление с вх. № Е-493/25.03.2024 г., Ви уведомявам, че търсената от Вас информация не е обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

За да се определи информацията като обществена, е необходимо същата:

- да бъде свързана с обществения живот в Република България и

- да дава възможност на заявителя да си състави собствено мнение относно дейността на субектите, задължени да предоставят обществена информация.

Информацията, предмет на Вашето заявление, касае обстоятелства относно служебното правоотношение на конкретно индивидуализирано от Вас лице, поради което не е свързана с обществения живот в Република България (живота на обществото като група хора).

На следващо място, исканата информация не е от естество, което да даде възможност да си съставите собствено мнение относно дейността на ДА ДРВВЗ, свързана с приложението на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт.

Доколкото търсената с Вашето заявление информация е извън приложното поле на ЗДОИ, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ не следва да Ви я предостави.

39

Дата Процес
02.04.2024 14:50 Крайно решение (Неодобрено)