Заявление от Физическо лице до от 02.04.2024

Рег. №: 1712059686-02.04.2024 | Общинска администрация - Созопол | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 02.04.2024 | Срок:17.04.2024

Физическо лице |

С Решение № 66 на Общински съвет Созопол от 31.01.2024 г. цената на дървата за огрев, добити от общинските гори бе увеличена от 55 на 69 лева/пр.куб.м. На същото заседание на Общински съвет бе коментирано и документирано в протокола, че държавните горски стопанства са се съгласили да помогнат на общината, за да може да увеличи количеството, предоставяно на населението от 4 на 5 пр.куб.м за домакинство, като именно по-високите цени на държавните горски стопанства са една от причините да се увеличи цената за местното население. Няколко дни по-късно, на 5 февруари, министърът на земеделието и храните Кирил Вътев даде указания да бъдат намалени с 20% цените на дървата за огрев чрез директни продажби извършвани от Държавните горски и ловни стопанства спрямо цените от предходната година. Не е отразена обаче никаква промяна в ценоразписа на Община Созопол и вече се приемат заявки от местните домакинства на утвърдената преди указанието на министъра цена от 69 лв/пр.куб.м.

Каква е причината указанието на министъра да не доведе до намаление на цената на дървата за отопление на местното население? Намалили ли са цените си държавните стопанства, с които Община Созопол си сътрудничи, за да осигури необходимото количество дърва за населението?

37

Дата Процес
02.04.2024 15:08 Подаване на заявление
02.04.2024 16:30 Изпратено към деловодна система
03.04.2024 08:30 Потвърждение от деловодна система