Заявление от Юридическо лице до от 19.03.2024

Рег. №: 1712067198-02.04.2024 | Министерство на правосъдието | Неодобрено | Дата на подаване: 19.03.2024 | Срок:

Юридическо лице |

Интересувам се дали при издаден указ на Президента за придобиване на българско гражданство по натурализация на лице и с последващо удостоверение от Министерството на правосъдието, Дирекция “Българско гражданство” е възможна последваща промяна на данните в акта, засягащи имената на лицето, и при положителен отговор - каква е процедурата, посочвайки съответните законови и подзаконови нормативни актове? При отрицателен отговор - какъв би бил редът за изменение на лични данни (вкл. и имената на лице), получило удостоверение от Министерството на правосъдието съобразно издаден от Президента на РБ указ по натурализация? Моля да ни изпратите предоставената от Вас информация на следния имейл адрес: legal@deystvie.org. В случай че имате нужда от допълнителни уточнения или въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас. Благодарим за сътрудничеството.

Решение


Дата: 02.04.2024

Информацията, която желаете да Ви бъде предоставена, не представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, тъй като не покрива критериите нито за официална, нито за служебна според законовите определенията за видовете информация. Поисканата информация е извън предметния обхват на ЗДОИ, тъй като предполага изразяване на становище, а не представяне на обществена информация по смисъла на чл. 2 ЗДОИ. Независимо от горното, Ви уведомявам, че отговор на поставените от Вас въпроси се съдържа в Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и Гражданския процесуален кодекс.

17

Дата Процес
02.04.2024 17:13 Крайно решение (Неодобрено)