Заявление от Физическо лице до от 03.04.2024

Рег. №: 1712132511-03.04.2024 | Министерство на земеделието и храните | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 03.04.2024 | Срок:17.04.2024

Физическо лице |

ДО

Г-Н КИРИЛ ВЪТЕВ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТ ТОДОР ВАСИЛЕВ ЧИПОВСКИ

АДРЕС: ГР.ЯМБОЛ УЛ. „ОБОРИЩЕ“№ 24 ТЕЛ.0878947128

E-mail:tchipovski@gmail.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с моя жалба с рег.№ 94-237/08.02.0224г. и на основание Закона за достъп до обществена информация моля, да ми бъдат предоставени следните документи:

1. Заповедта, с която разпореждате на Инспектората на МЗХ извършване на проверка в ОД „Земеделие“-Ямбол;

2 2. Доклада на Инспектората на МЗХ с резултатите от извършената проверка в ОДЗ-Ямбол.

10

Дата Процес
03.04.2024 11:21 Подаване на заявление
03.04.2024 11:30 Изпратено към деловодна система
03.04.2024 11:45 Потвърждение от деловодна система