Заявление от Физическо лице до от 03.04.2024

Рег. №: 1712138912-03.04.2024 | Общинска администрация - Карнобат | Неодобрено | Дата на подаване: 03.04.2024 | Срок:17.04.2024

Физическо лице |

пълна документация послужила като основание за издаване на разрешение за строеж № 123 от 28.11.2006 г. и одобряване на на технически инвестиционен проект на 28.11.2006 г. за обект- преустройство и надстройка на съществуваща сграда Аптека в УПИ ІV-1498 кв.124 по ПУП на гр.Карнобат

Решение


Дата: 16.04.2024

14

Дата Процес
03.04.2024 13:08 Подаване на заявление
03.04.2024 13:15 Изпратено към деловодна система
03.04.2024 16:00 Потвърждение от деловодна система
16.04.2024 16:55 Крайно решение (Неодобрено - Информацията засяга интереситена трето лице, което е отказало предоставяне)