Заявление от Физическо лице до от 07.04.2024

Рег. №: 1712143215-03.04.2024 | Министерство на културата | Частично одобрено | Дата на подаване: 07.04.2024 | Срок:

Физическо лице |

„След подаване на документи от кандидатстващите, на страницата на министерството е публикуван списък на кандидатите, в който са отразени имената на допуснатите и недопуснатите кандидати:

Министерство на културата на Република България (govemment. bg)

<https ://тс……………

Без да е посочено за всеки кандидат на кои условия за допустимост отговаря и на кои условия за допустимост не отговаря.

На 19 февруари 2024 г. в сградата на Министерство на културата бе проведено събеседване с допуснатите до участие кандидати.

Към днешна дата все още не са публикувани в цялост резултатите от проведения конкурс. След като на 28.02.2024 г. отправихме искане за изпълнение на задължението за обявяване класирането в тридневен срок, последва публикуване на списък с имената на класираните:

Министерство на културата на Република България (government.bg) <https ://тс……….

На основание чл. 24, ал. 1, пр. 1 от Закона за достъп до обществена информация, отправяме писмено искане да ни бъде предоставен достъп до официална и служебна обществена информация, която ще ни даде възможност да се прецени полаганата грижа от Министерство на културата — за спазване на процедурата и принципите на подбор на кандидатите според тяхната експертиза, опит и умения, като ни предоставите:

1. Заповедта на министъра на културата за провеждане на този конкурс, издадена на основание чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 година за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти;

2. Заповедта, с която е назначена комисия, която да преглежда постъпилите документи, /издадена на основание чл. 6, ал. 1 от Наредба № Н-4/;

3. Протокола от работата на комисията за преглед на документите, в който са отразени допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса /издадена на основание чл. 6, ал. 1 от Наредба № Н-4/;

4. Заповедта, с която е определен състав и задължения на комисията за провеждане на конкурса /издадена на основание чл. 8, ал. 1 от Наредба № Н-4

5. Протокола от работата на комисията по разглеждане на представените документи и концепции за развитието на културния институт;

6. Протокола от работата на комисията, отразяващ събеседването с кандидатите и оценяването им;

7. Оценъчните карти за кандидатите, в които е отразено направеното оценяване на всеки кандидат за неговите умения за представяне и защита на концепцията, професионалната подготовка и други качества на кандидата Приложение № 8 от наредба № Н-4

8. Протоколи за решенията на комисията за провеждане на конкурса /съставен по изискванията на чл. 14 от Наредба № Н-4/;

9. Извършеното съобщаване на резултатите от конкурса /съгласно разпоредбата на чл. 15 от наредба № Н-4/.

Моля да ни отговорите на въпроса:

Кога са публикувани списъците с класираните кандидати за директори на Български културни институти в чужбина?

Исканата информация сме заявили при условията на надделяващ обществен интерес и поради необходимостта от яснота за спазване на принципите на добро управление, и упражняване на властнически правомощия, и отстояване на обществения интерес. При предоставяне на информацията следва да се вземат мерки — да не се разпространяват лични данни.

За да се демонстрира добросъвестно изпълнение на задълженията, обръщаме внимание, че исканата информация не предполага да бъде предоставена в края на предвидения в ЗДОИ срок за предоставянето и, както и не изисква искане на съгласие на трети лица за предоставянето ѝ."

Решение


Дата: 03.04.2024

Във връзка с така подадените заявления за достъп до обществена информация, заявителите са уведомени с писмо изх. № 97-00-28/15.03.2024 г., че срокът по чл. 28, ал. 1 по ЗДОИ ще бъде удължен с 14 дни, тъй като исканата информация касае трети лица, от които следва да се поиска съгласието им за предоставянето й на заявителя.

С писмо изх. № 97-00-28/15.03.2024 г. е поискано съгласие на основание чл. 31, ал. 2 от ЗДОИ от членовете на комисията за провеждане на конкурса за длъжността „директор“ на Българския културен институт в Рим за предоставяне достъп до информацията, касаеща ги като трети лица. С писма под същия номер и от същата дата изх. № 97-00-28/15.03.2024 г. и № 97-00-28/15.03.2024 г. е поискано съгласие по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗДОИ от двамата кандидати в конкурса, които не са податели на горецитираните заявления за достъп до обществена информация, като от тях също е поискано съгласие за предоставяне на достъп до информацията, касаеща ги като трети лица. От останалите седем кандидати такова искане за съгласие не е изпратено с оглед на това, че същите са заявители по ЗДОИ съгласно Заявление № 97-00-28/06.03.2023 г. и № 97-00-28/07.03.2024 г. и с оглед направените искания от тяхна страна е видно, че същите изразяват с желанието си да получат тази информация, за което не е необходимо да им се иска изрично съгласие.

Във връзка с поисканото съгласие по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗДОИ от членовете на комисията двама са изразили изричното си несъгласие информацията, касаеща ги като членове на комисията да бъде предоставена на заявителите. Останалите членове са дали исканото съгласие, при условие, че личните им данни ще бъдат заличени.

Във връзка с поисканото съгласие по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗДОИ от кандидатите за длъжността „директор“ на БКИ в Рим единият кандидат е дал съгласие информацията, касаеща го като трето лице да бъде предоставена на заявителите (писмо вх. № 97-00-28/15.03.2024 г.) Другият кандидат не е представил становище в срока по чл. 31, ал. 1 от ЗДОИ.

Съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗДОИ в решението си по чл. 28, ал. 2 съответният орган е длъжен да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.

Съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ при изрично несъгласие от третото лице в срока по ал. 1 съответният орган предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ, във връзка с чл. 31, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 2, ал. 5 от ЗДОИ,

Р Е Ш И Х:

1. Предоставям пълен достъп до исканата обществена информация по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 от Заявления с вх. № 97-00-28/06.03.2024 г. и № 97-00-28/07.03.2024 г. с частично или пълно заличени лични данни, при спазване изискванията на чл. 31, ал. 4 и чл. 2, ал. 5 от ЗДОИ:

1.1.Заповед № РД16-48/27.03.2023 г. за обявяване на конкурс за длъжността „директор“ на БКИ-Рим (по т.1 от заявлението);

1.2.Заповед № РД16-78/30.05.2023 г. за назначаване на комисия по допускане на кандидати до конкурса (по т.2 от заявлението);

1.3.Протокол на комисията по допускане до конкурс за длъжността „директор“ на БКИ-Рим (по т.3 от заявлението);

1.4.Заповед № РД9К-40/30.01.2024 г. за определяне на комисия по провеждане на конкурсна процедура за избор на „директор“ на БКИ-Рим(по т.4 от заявлението);

1.5.Протокол на комисията по провеждане на конкурсна процедура за избор на „директор“ на БКИ-Рим (представената информация е по т. 5, 6, и 8 от Заявленията);

Имената на членовете на комисията, провела конкурса и на кандидатите са обществено известни, като конкурсът е заснет и е достъпен в YouTube канала на Министерството на културата.

Имената на членовете на комисията по допустимост на кандидатите не са публично известни, с оглед на което, при спазване разпоредбите на чл. 2, ал. 5 от ЗДОИ документите по т. 1.2 и 1.3 са предоставени със заличени лични данни на членовете на комисията и с частично заличени лични данни на кандидатите.

2. Предоставям пълен достъп до исканата обществена информация по т. 7 от Заявление № 97-00-28/06.03.2024 г. и № 97-00-28/07.03.2024 г., с изцяло заличени лични данни на членовете на комисията и на кандидатите, при стриктно спазване изискванията на чл. 31, ал. 3 и 4 и чл. 2, ал. 5 от ЗДОИ:

2.1. 7 оценъчни карти на кандидат 1 – със заличени лични данни на кандидата и на членовете на комисията;

2.2. 7 оценъчни карти на кандидат 2 – със заличени лични данни на кандидата и на членовете на комисията;

2.3. 7 оценъчни карти на кандидат 3 – със заличени лични данни на кандидата и на членовете на комисията;

2.4. 7 оценъчни карти на кандидат 4 – със заличени лични данни на кандидата и на членовете на комисията;

2.5. 7 оценъчни карти на кандидат 5 – със заличени лични данни на кандидата и на членовете на комисията;

2.6. 7 оценъчни карти на кандидат 6 – със заличени лични данни на кандидата и на членовете на комисията;

2.7. 7 оценъчни карти на кандидат 7 – със заличени лични данни на кандидата и на членовете на комисията;

2.8. 7 оценъчни карти на кандидат 8 – със заличени лични данни на кандидата и на членовете на комисията;

2.9. 7 оценъчни карти на кандидат 9 – със заличени лични данни на кандидата и на членовете на комисията;

3. Предоставям пълен достъп до исканата обществена информация относно това кога са публикувани списъците с класираните кандидати за директори на Български културни институти в чужбина, както следва:

Списъкът е публикуван на интернет страницата на Министерството на културата на 28.02.2024 г., като достъп до него може да получите на следния интернет адрес:

https://mc.government.bg/contestsc.php?p=163&s=164&c=3043&CTypeID=1

4. Исканата информация по т. 9 не представлява обществена информация, тъй като същата касае конкретни лица и съгласно чл. 15 от Наредба Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти, резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица. Всички участвали в конкурса лица са уведомени своевременно по надлежния ред с писма, изпратени на посочените от тях електронни пощи, в това число и до седемте лица, заявители по Заявление № 97-00-28/06.03.2024 г. и № 97-00-28/07.03.2024 г.

5. На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, заявителите не дължат заплащане на разходите по предоставянето на информацията, тъй като са поискали достъпът до исканата информация да им бъде предоставен по електронен път на посочените от тях адреси на електронни пощи. Решението няма да бъде изпратено на г-жа Биляна Коцакова, тъй като към заявлението липсва каквато и да било информация в посока, че г-жа Коцакова представлява заявителите, като липсва изрично пълномощно за това.

6. На основание чл. 15в, ал. 3, т.2 от Закона за достъп до обществена информация, решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация ще бъде публикувано и на Платформата за достъп до обществена информация.

Настоящото Решение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Административен съд – София град.

16

Дата Процес
03.04.2024 14:20 Крайно решение (Частично одобрено)