Заявление от Физическо лице до от 03.04.2024

Рег. №: 1712153071-03.04.2024 | Министерство на правосъдието | Информацията не съществува | Дата на подаване: 03.04.2024 | Срок:18.04.2024

Физическо лице |

Г-Н БЛАГОВЕСТ БАЙРАКТАРОВ

Ел. адрес: lawfirm@bayraktarov.com

Решение


Дата: 10.04.2024

уважаеМи ГОСПодин БАЙРАКТАРОВ,

В Администрацията на Министерския съвет е постъпило Ваше заявление за достъп до обществена информация с вх. № 03.07-52 от 27.03.2024 г., подадено по реда на Закона за достъп до обществена информация. Цитираното заявление за достъп до обществена информация е препратено по компетентност на Министерството на правосъдието и е регистрирано с № 95-00-60/03.04.2024 г. По съдържание съответства на Ваше заявление с рег. № 95-00-56/27.03.2024 г., постъпило в Министерството на правосъдието.

С писмо рег. № 95-00-56/05.04.2024 г. Ви е отговорено, че ЗДОИ е неприложим по отношение на исканата информация.

17

Дата Процес
03.04.2024 17:04 Подаване на заявление
03.04.2024 18:30 Изпратено към деловодна система
04.04.2024 09:30 Потвърждение от деловодна система
10.04.2024 10:02 Крайно решение (Информацията не съществува)