Заявление от Физическо лице до от 03.04.2024

Рег. №: 1712153076-03.04.2024 | Министерски съвет и неговата администрация | Оставено без разглеждане | Дата на подаване: 03.04.2024 | Срок:10.04.2024

Физическо лице |

„Дали съобразно чл. 6, ал. 1, т. 1 (съкратена) от Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на Глава пета от ЗБГ, са лица от български произход, чуждестранни граждани, чиито техни възходящи (роднини) до трета степен включително:

1. са били български поданици и в документите им пише, че са „народност“ помак,

а поданици българи и съответно да имат право на българско гражданство? Като отправна точка на зададения въпрос прилагам и действащия към тогавашния момент Закон за българското поданство от 1904 г. Това е първият закон в Република България, който урежда материята. Според него за български поданици се считат всички онези лица, които при създаването на Царство България са имали местожителството си или са били родени в пределите на неговата територия. За български поданик по рождение се счита всяко лице, което е родено в България или в чужбина от българин и всяко лице, което е родено в Царството от чужденец.

2. са били поданици на България но след края на първата световна война остават

по силата на Ньойския договор от 1919 г извън пределите на България? Какъв набор от документи свързани със семейният им произход или документи, доказващи тяхното българско гражданство преди отделянето на населеното място от страната, би бил необходим за възстановяване на Българското гражданство на хора от Западните покрайнини? Като пример бих посочил Село Врабча община Трън, област Перник, което е било разделено и част от него остава извън територията на България?“.

12

Дата Процес
03.04.2024 17:04 Подаване на заявление
03.04.2024 18:30 Изпратено към деловодна система
03.04.2024 20:00 Потвърждение от деловодна система