Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация - наръчник

В изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, Фондация „Програма достъп до информация“ разработи наръчник за приложението на Закона за достъп до обществена информация. Наръчникът е специално предназначен за служители от държавната администрация и местните власти, изпълняващи функции по предоставяне на обществена информация в отговор на постъпили заявления за достъп до обществена информация. В наръчника са разгледани основните институти и понятия на закона, като под формата на въпроси и отговори са представени решения на редица казуси от практиката. В исторически план се проследява развитието на правото на достъп до информация в международен аспект и в частност в България и са разгледани процедурите за предоставяне на достъп до информация. Наръчникът е ценен и със синтезирането на съдебната практика по основни понятия и процедурни положения на закона. Наръчникът би бил полезен както за практици с опит в предоставянето на обществена информация по реда на закона, така и за служители, които сега започват да работят по тази проблематика.