Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат

НАРЕДБА ЗА СТАНДАРТНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР И ЗА НЕЙНОТО ПУБЛИКУВАНЕ В ОТВОРЕН ФОРМАТ

Приета с ПМС № 147 от 20.06.2016 г.

Обн. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) изискванията за създаването и поддържането на информация от обществения сектор в отворен формат;

2. редът и начинът за публикуване на информацията по т. 1 на Портала за отворени данни по чл. 15г, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, наричан по-нататък "Портала за отворени данни";

3. стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор.

Чл. 2. (1) (В сила на 11.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Организациите от обществения сектор публикуват на Портала за отворени данни информационните масиви, наборите от данни и ресурсите, които създават и поддържат, заедно със съответните метаданни.

(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Достъпът до информационните масиви, наборите от данни и ресурсите по ал. 1 е свободен, в отворен машинночетим формат, позволяващ повторно използване.

(3) (Зал., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Порталът за отворени данни осигурява възможност за подаване на заявки и предложения за повторно използване на информация от обществения сектор, която да бъде публикувана на Портала за отворени данни.

Чл. 3. (1) Организациите от обществения сектор предоставят информацията по чл. 2 за повторно използване безусловно или при условия, които са в рамките на стандартните условия, определени в тази наредба.

(2) В случаите, в които информацията не съдържа и не е съпроводена от съобщение или от условия за повторно използване, може да се използва без условия и ограничения.

Глава втора.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР В ОТВОРЕН ФОРМАТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 60 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2020 Г.)

Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4, изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Организациите от обществения сектор създават, поддържат и предоставят информация от обществения сектор в отворен машинночетим формат, позволяващ повторно използване.

(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Организациите от обществения сектор създават, поддържат и предоставят информация от обществения сектор при спазване на принципа "отворени по замисъл и по подразбиране".

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Информацията за повторно използване се публикува и актуализира при възможно най-висока степен на обособеност, гарантираща нейната пълнота.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Данните се предоставят в отворен формат и могат да се използват свободно, повторно и да се споделят от всеки за всякакви цели.

(3) Когато е възможно, данните са достъпни като обобщени записи на данни (масиви от данни), както и чрез приложно-програмни интерфейси (API), за да се улесни автоматичната им обработка.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Данните се създават и поддържат в електронен формат за данни, който съгласно § 1, т. 7 от допълнителната разпоредба на Закона за достъп до обществена информация е структуриран по начин, позволяващ лесно идентифициране, разпознаване, извличане на специфични данни и/или свързване с други данни чрез програмни приложения.

Чл. 6. Към информацията по чл. 4 се създават, поддържат и предоставят за повторно използване съответни метаданни или се посочва референция (URL) към схема, съдържаща метаданни, описващи структурата и предназначението на данни, включени в обхвата на информацията.

Чл. 7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) При разработка на нови и/или надграждане на функционалността на съществуващи информационни системи или регистри организациите от обществения сектор предвиждат разработка и внедряване на приложно-програмни интерфейси (API) за свободен публичен достъп до документите, информацията и данните, създадени в резултат от дейността им, в отворен машинночетим формат съгласно чл. 58а, т. 2 от Закона за електронното управление.

Глава трета.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР НА ПОРТАЛА ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ

Чл. 8. (1) (В сила на 11.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Информацията от обществения сектор в отворен формат, достъпът до която е свободен, се публикува на Портала за отворени данни, поддържан от Държавна агенция "Електронно управление".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" определя длъжностни лица - администратори на Портала за отворени данни.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Ръководителите на организациите от обществения сектор по чл. 3, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация определят длъжностни лица по данните, които публикуват информацията по ал. 1 за съответната организация.

(4) (Зал. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.)

Чл. 9. (В сила на 11.09.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Организациите от обществения сектор създават, поддържат, актуализират и публикуват в профила си в Портала за отворени данни набори от данни и метаданни към тях, определени по реда на чл. 15б от Закона за достъп до обществена информация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Държавна агенция "Електронно управление" осигурява техническа възможност за автоматично обновяване на публикуваната информация на Портала за отворени данни.

(3) При невъзможност за автоматично актуализиране на данните администраторът на профила на съответната организация от обществения сектор актуализира информацията на Портала за отворени данни, както следва:

1. (нова - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) веднъж на ден - информация, която се променя всеки ден;

2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) веднъж на всеки две седмици - информация, която се променя обичайно (редовно) за период до две седмици;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) веднъж месечно - информация, която обичайно (редовно) се променя в период от две седмици до един месец;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) при всяка актуализация - информацията, която обичайно (редовно) се променя за период, по-дълъг от един месец, или не е налице обичайна периодичност на промяната.

(4) При всяка актуализация на информацията предишните публикувани данни се запазват.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) (1) Контролът върху дейността на служителите, определени за длъжностни лица по данните, в организациите от обществения сектор се извършва от ръководителите на организациите от обществения сектор по чл. 3, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация или от упълномощени от тях лица.

(2) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" определя длъжностни лица, които осъществяват контрол относно пълнотата на информацията и сроковете за нейното публикуване на Портала за отворени данни. Длъжностните лица уведомяват председателя за резултатите от контрола на всеки шест месеца.

Глава четвърта.

СТАНДАРТНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР

Чл. 11. (1) С права за свободно повторно използване, преработка и разпространение се предоставят:

1. нормативните и общите административни актове на органите по чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, както и официалните им преводи, ако са налични такива;

2. индивидуалните административни актове на органите по чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, за които не е налице основание за отказ съгласно Закона за достъп до обществена информация, при спазване на Закона за защита на личните данни;

3. актовете на съдилищата при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация;

4. всяка друга създавана или събирана в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор информация, за която не е налице основание за отказ за повторно използване съгласно Закона за достъп до обществена информация, включително бази данни, при спазване на Закона за защита на личните данни.

(2) Когато по отношение на информация по ал. 1, т. 2 или 4 е налице условие по чл. 41б, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, организацията от обществения сектор предоставя само тази част от информацията, достъпът до която не е ограничен. В този случай в акта на предоставянето организацията от обществения сектор изрично посочва основанието, на което не се предоставя останалата част от информацията.

Чл. 12. (1) Всички условия, при които се предоставя информацията от обществения сектор за повторно използване, съпътстват информацията или се съдържат в хипервръзка, посочена в информацията или в акта на предоставянето ѝ за повторно използване.

(2) Условията са задължителни за лицето, на което е предоставена информацията. Всяко повторно използване на информацията, включително нейното възпроизвеждане, разпространение или преработване, се счита за приемане от използващия на условията, при които тя е била предоставена от организацията от обществения сектор.

(3) Информацията, предоставена за повторно използване в машинночетим формат, се придружава от разяснения за метаданните и от установена терминология.

Чл. 13. (1) Организациите от обществения сектор могат да включват съобщение съгласно тази наредба под формата на текстово съобщение, контекстуален прозорец или препратка към външен уебсайт.

(2) Съобщението се използва и за посочване на правния статут на информация, за която е изтекъл срокът за защита на авторско право, или при информация, която по закон е изключена от защита на авторските права.

Чл. 14. (1) Условията за повторно използване на информация от обществения сектор трябва да са съобразени с принципите за отворен достъп до информация за насърчаване на премахването на ограниченията пред повторното използване.

(2) Информацията по чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация, а по възможност - и всяка друга информация, се предоставя за повторно използване безплатно чрез публикуването ѝ в интернет.

(3) При определянето и прилагането на условията по ал. 1 се спазват следните правила:

1. да не се ограничава продажбата или предоставянето на информацията, самостоятелно, като сборно или производно произведение;

2. да се позволява промяната и създаването на производни произведения/информация, както и разпространението им при условията, при които е предоставено първоначалното произведение/информация;

3. да не се налагат ненужни технологични ограничения, като се препоръчва информацията да е предоставена в отворен формат;

4. да не налага дискриминация и да не се ограничават отделни хора или групи от хора да използват информацията;

5. да не налагат ограничения за използването на информацията - за търговски или нетърговски цели;

6. да не изисква договаряне на допълнителни условия между предоставящия и получаващия информацията;

7. да не се налагат ограничения по отношение на други произведения или информация, които се разпространяват заедно с информацията;

8. когато в предоставената информация е включена част, която не може да се използва повторно, трябва ясно да се посочи коя част от информацията не е предмет на условията и не може да се използва повторно.

(4) Във всеки случай на предоставяне на информация от обществения сектор са допустими следните условия:

1. при всяко използване на информацията да се посочи източникът и/или авторът ѝ;

2. при всяко последващо използване да се посочва ясно дали и по какъв начин информацията или част от нея е била променяна след предоставянето ѝ от организацията от обществения сектор;

3. при разпространението на производни произведения производната творба да има различно име или номер на версия от оригинала.

Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Информацията по чл. 11, ал. 1, т. 1 - 3, както и информация по чл. 11, ал. 1, т. 4, която не съдържа обект на авторски и сродни права, се предоставя от организацията от обществения сектор безусловно или при условия, съответстващи на стандартните условия по приложение № 1 (CC0).

(2) Информацията по ал. 1 може да се придружава само от съобщение "Без защитени авторски права. Можете да използвате, възпроизвеждате, променяте и разпространявате информацията, включително с търговска цел, без да е нужно съгласието на трето лице".

Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Условията за предоставянето на информация по чл. 11, ал. 1, т. 4 се посочват в съответствие със стандартните условия по приложение № 2 (CC-BY), ако информацията е:

1. обект на авторски и сродни права на организацията от обществения сектор, или

2. обект на авторски и сродни права на трети лица, чийто срок на закрила е изтекъл.

(2) Информацията по ал. 1 може да се придружава само от съобщение: "Можете да използвате, възпроизвеждате, променяте и разпространявате информацията, включително с търговска цел, без да е нужно съгласието на трето лице, но при условие че посочите името, псевдонима или друг идентифициращ автора знак при всяко използване".

Чл. 17. (1) Публичноправни организации, музеи, архиви и библиотеки, които притежават авторски и сродни права върху обекти (произведения), съдържащи се в информацията по чл. 11, ал. 1, т. 4, могат да предоставят тази част от информацията освен при условията на чл. 16, ал. 1 и при следните стандартни условия:

1. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) "Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното." - съгласно приложение № 3 (CC-BY-SA);

2. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) "Признаване на авторските права. Без производни и сборни произведения." - съгласно приложение № 4 (CC-BY-ND);

3. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) "Признаване на авторските права. Без употреба за търговски цели." - съгласно приложение № 5 (CC-BY-NC);

4. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) "Признаване на авторските права. Без употреба за търговски цели. Споделяне на споделеното." - съгласно приложение № 6 (CC-BY-NC-SA);

5. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) "Признаване на авторските права. Без употреба за търговски цели. Без производни и сборни произведения." - съгласно приложение № 7 (CC-BY-NC-ND).

(2) Информацията по ал. 1 може да се придружава от съобщение:

1. "Можете да използвате, възпроизвеждате, разпространявате и променяте произведението и да създавате производни и сборни произведения, включително с търговска цел, без да е нужно съгласието на трето лице, но при условие че посочите името, псевдонима или друг идентифициращ автора знак при всяко използване. Когато променяте произведението и създавате производни и сборни произведения, можете да ги разпространявате само при същите условия, при които сте получили оригиналното произведение за повторно използване.", ако се прилагат условията по ал. 1, т. 1;

2. "Можете да използвате, възпроизвеждате и разпространявате произведението, включително с търговска цел, без да е нужно съгласието на трето лице, но при условие че посочите името, псевдонима или друг идентифициращ автора знак при всяко използване. Нямате право да разпространявате производни и сборни произведения.", ако се прилагат условията по ал. 1, т. 2;

3. "Можете да използвате, възпроизвеждате, разпространявате и променяте произведението и да създавате производни и сборни произведения, без да е нужно съгласието на трето лице, но при условие че посочите името, псевдонима или друг идентифициращ автора знак при всяко използване. Не можете да използвате произведението за търговска цел.", ако се прилагат условията по ал. 1, т. 3;

4. "Можете да използвате, възпроизвеждате, разпространявате и променяте произведението и да създавате производни и сборни произведения, без да е нужно съгласието на трето лице, но при условие че посочите името, псевдонима или друг идентифициращ автора знак при всяко използване. Не можете да използвате произведението за търговска цел. Когато променяте произведението и създавате производни и сборни произведения, можете да ги разпространявате само при същите условия, при които сте получили оригиналното произведение за повторно използване.", ако се прилагат условията по ал. 1, т. 4;

5. "Можете да използвате, възпроизвеждате и разпространявате произведението, без да е нужно съгласието на трето лице, но при условие че посочите името, псевдонима или друг идентифициращ автора знак при всяко използване. Нямате право да използвате произведението за търговска цел. Нямате право да разпространявате производни и сборни произведения.", ако се прилагат условията по ал. 1, т. 5.

(3) Приложимите стандартни условия се определят от организацията от обществения сектор по ал. 1 в съответствие с правилата на чл. 14, ал. 3 и с цел създаването на максимални улеснения за повторното използване на информацията.

Чл. 18. (1) Обект на авторски или сродни права, чийто срок на закрила не е изтекъл, може да се предостави от организацията от обществения сектор само със съгласието на автора или носителя на авторските права и при поставените от него условия съгласно договор или друг акт, с който обектът е предоставен на организацията от обществения сектор.

(2) Изискванията към условията за повторно използване по тази глава се прилагат само доколкото не противоречат на условията, поставени от автора или носителя на авторските и сродните им права.

Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Когато произведението, предоставено с условията за ползване по чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 1 или чл. 18, представлява само част от информацията по чл. 15, ал. 1, предоставена за повторно използване, в условията за предоставянето на информацията по приложение № 1 (CC0) изрично се отбелязва наличието на обект на авторско право, което не е предмет на посочените условия, а за произведението - обект на авторски или сродни права, в отделен документ или в раздел към приложение № 1 (CC0) се посочват приложимите условия за използването на произведението съгласно чл. 16, ал. 2, чл. 17, ал. 1 или чл. 18, ал. 1.

Чл. 20. (1) В случаите, в които организацията от обществения сектор е установила забрана за повторното използване на част от информацията по чл. 11, ал. 1, т. 2 или 4 за търговски цели или по начин, който би довел до нелоялна конкуренция или до друго ограничаване на конкуренцията по смисъла на дял втори от Закона за защита на конкуренцията, на основание чл. 41б, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация в условията за предоставяне на информацията организацията посочва точно коя част от нея съдържа производствена или търговска тайна и включва съобщение в съответствие с приложение № 8.

(2) В случаите по ал. 1 към тази част от информацията не се прилагат изискванията на чл. 14, ал. 1, 2, ал. 3, т. 1 - 2 и 5 - 7 и чл. 15.

(3) В случаите по ал. 1 не се счита за повторно използване на информацията за търговски цели публикуването на статии и журналистически и/или научни изследвания, свързани с предоставената информация, в средствата за масово осведомяване и/или в специализирани научни издания.

Чл. 21. (1) При предоставянето на информация за повторно използване организацията от обществения сектор посочва датата, към която се счита актуална предоставената информация.

(2) Организацията от обществения сектор може да направи уговорки, свързани с точността или верността на предоставената информация по чл. 11, ал. 1, т. 4 или с части от нея, в случаите, в които информацията е създадена от трети лица или на основата на данни, получени или събрани от трети лица.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Отворен машинночетим формат" е машинночетим формат по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Закона за достъп до обществена информация, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторно използване на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информацията, като например CSV, JSON, XML, RDF и др.

2. "Набор от данни" е набор от еднороден тип информация - файлове в отворен формат с едно и също предназначение и структура.

3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) "Приложно-програмен интерфейс" (API) - е автоматизиран софтуерен слой или компонент, с който една информационна система предоставя онлайн достъп до своя функционалност, включително приемане или предаване на данни, на други информационни системи или софтуерни приложения.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се приема на основание чл. 15г, ал. 3 и чл. 41а, ал. 5 от Закона за достъп до обществена информация.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) (1) В срок до 1 септември 2020 г. председателят на Държавна агенция "Електронно управление" определя длъжностни лица - администратори на Портала за отворени данни по чл. 8, ал. 2.

(2) В срок до 1 октомври 2020 г. ръководителите на организациите от обществения сектор определят длъжностно лице по данните по чл. 8, ал. 3.

§ 4. Член 2, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 4 в частта относно публикуването на информацията по чл. 8, ал. 1 и чл. 9 влизат в сила на 11 септември 2016 г.

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 3 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СТАНДАРТНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР И ЗА НЕЙНОТО ПУБЛИКУВАНЕ В ОТВОРЕН ФОРМАТ, ПРИЕТА С ПМС № 147 ОТ 2016 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2020 Г.)

§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.)

Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0)

Настоящата информация, включително всички нейни части, се предоставя за повторно използване, без да е необходимо заплащането на допълнително възнаграждение или обезщетение, в степента, в която принадлежи на предоставящата я организация от обществения сектор. Организацията от обществения сектор предоставя публично информацията при настоящите условия, като знае за своите права върху нея, както и значението и правните последици от това предоставяне за повторно използване.

I. Раздел 1. Права

1. Настоящата информация по правило не съдържа обект на авторски и сродни на тях права.

2. В ограничени случаи организацията от обществения сектор може да има върху тази информация или отделни нейни части следните права:

2.1. правото да възпроизвежда, преработва, разпространява, изпълнява, показва, съобщава и превежда информацията;

2.2. неимуществени права, принадлежащи на автора/авторите;

2.3. права на разгласяване или неразгласяване, свързано с показан на произведението образ или с прилика с определено лице;

2.4. право на защита срещу извличане, разпространение, ползване и повторно ползване на данни от произведението;

2.5. права, свързани с бази данни (като тези, които произтичат от Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни и от всеки национален акт по прилагането ѝ, включително всички изменения или последващи редакции на такава директива), и

2.6. други подобни, съответни или свързани права, основани на действащото българско законодателство.

3. Наличието на права по т. 2 или на права на трети лица, или на търговска или производствена тайна по смисъла на чл. 41б, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация, ако има такива, и специалните условия за ползване на частта от информацията, за която се отнасят, са посочени в отделен документ/отделен раздел в този документ. По отношение на информацията, съдържаща такива права или ограничения, се прилагат посочените специални условия. Общите условия на раздели 2 - 5 се прилагат само доколкото не противоречат на посочените специални условия.

II. Раздел 2. Отказ от права

В най-голямата степен, позволена от приложимия закон, но без да му противоречи, организацията от обществения сектор публично, напълно, постоянно, без възможност за оттегляне и безусловно се отказва от всички принадлежащи ѝ права, както и от свързаните с тях претенции и искове, независимо дали са ѝ известни, включително съществуващи и бъдещи претенции и искове, по отношение на информацията: (1) на всяка територия по света, (2) за максималния срок, предвиден в приложимия закон, (3) за всички съществуващи и бъдещи носители и независимо от броя на копията, и (4) за каквато и да е цел, включително, без ограничения, за търговска, рекламна или маркетингова цел ("отказът"). Предоставящият правата прави отказа в полза на всяко лице при безусловната воля, че такъв отказ не може да бъде оттеглян, отменян, отказван, прекратяван или да бъде обект на друго правно или основано на справедливостта оспорване, което да накърни необезпокояваното ползване на информацията/произведението от обществото. Отказът не обхваща правата, посочени в т. 1.3, ако в информацията се съдържат такива, така, както е посочено в отделен документ/раздел към настоящия документ.

III. Раздел 3. Недействителност на публичното предоставяне на права

1. Когато някоя част от отказа по каквато и да е причина се окаже недействителна или неподлежаща на принудително изпълнение съгласно приложимото право, отказът ще запази действието си в максималната позволена степен, като се вземат предвид изразените цели от предоставящия правата. В допълнение, при страдащ от такива пороци отказ, организацията от обществения сектор с настоящото предоставя на всяко засегнато лице безплатно, неподлежащо на прехвърляне или последващо предоставяне, неоттегляемо и безусловно право да упражнява принадлежащите на предоставящия правата авторски права върху информацията/произведението: (1) на всяка територия по света, (2) за максималния срок, предвиден в приложимия закон или договор, включително бъдещо удължаване, (3) за всички съществуващи и бъдещи носители и независимо от броя на копията, и (4) за каквато и да е цел, включително без ограничения за търговска, рекламна или маркетингова цел (предоставяне на права).

2. Предоставянето на правата ще се счита за настъпило от датата, на която тези условия се прилагат към произведението по волята на предоставящия правата.

3. Когато част от предоставянето на правата бъде обявено за недействително или неподлежащо на изпълнение съгласно приложимото право, това няма да повлияе на действителността или на възможността за принудително изпълнение на останалите части и обществената организация заявява, че няма да: (1) упражнява защита на което и да е от останалите му авторски права, или (2) да предявява каквито и да е свързани претенции или искове, свързани с информацията/произведението по начин, противоречащ на декларираните цели.

IV. Раздел 4. Ограничения и освобождаване от отговорност

1. Никое право върху търговска марка или патентно право, принадлежащо на предоставящия правата, не е обект на отказ, предоставяне или каквото и да е друго засягане от този документ.

2. Предоставящият правата предлага информацията на принципа "такава, каквото е" и не налага нейното използване, нито дава каквито и да са изрични, подразбиращи се, произтичащи от закон гаранции, включително, без ограничения, гаранции за права, гаранции за търгуемост, гаранции за годност за каквато и да е практическа употреба, гаранции за липса на нарушения, гаранция за скрити или други дефекти, гаранция за точност, за наличие или липса на грешки, независимо дали могат да бъдат открити, или не, до най-голямата степен, допустима от закона.

3. Организацията от обществения сектор се освобождава от отговорност за уреждането на правата на трети лица по отношение на информацията и на всяка такава употреба, включително без ограничения за авторски и сродни на тях права на всяко трето лице върху информацията. Организацията от обществения сектор се освобождава от отговорност за получаването на всяко необходимо съгласие, позволение или друго право, необходимо за използването на информацията.

V. Раздел 5. Други условия (По избор на организацията от обществения сектор могат да се включат едно или повече от посочените условия. Документът може да не съдържа и нито едно от тези условия.)

1. При всяко използване на информацията да се посочи източникът и/или авторът ѝ.

2. При всяко последващо използване да се посочи ясно дали и по какъв начин информацията или част от нея е била променяна след предоставянето ѝ от организацията от обществения сектор.

3. При разпространението на преработени произведения производната творба трябва да има различно име или номер на версия от оригинала.

VI. Раздел 6. Актуалност

1. Настоящата информация е актуална към датата на предоставянето ѝ (Организацията от обществения сектор може да посочи конкретна друга дата, към която е актуална информацията.).

2. По отношение на следните данни, създадени, предоставени и/или събрани от трети лица, организацията от обществения сектор не може да гарантира актуалност и/или да изразява резерви за достоверност:

............ (Включва се по преценка на организацията от обществения сектор.)

VII. Раздел 7. Задължителност и приемане на тези условия

Тези условия са задължителни за лицето, на което е предоставена информацията. Всяко повторно използване на информацията, включително, но не само, нейното възпроизвеждане, разпространение или преработване, се счита за приемане от използващия на тези условия, при които тя е била предоставена от организацията от обществения сектор.

Приложение № 2 към чл. 16, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.)

Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права (CC-BY)

Чрез упражняване на предоставените права ползвателят приема и се съгласява с настоящите правила и условия. Ползвателят получава предоставените права единствено и само предвид приемането от негова страна на тези правила и условия.

I. Раздел 1. Определения

1. "Авторско право" са правата по смисъла на чл. 18, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права. Права, сродни на авторското право, са правата по смисъла на чл. 72 от Закона за авторското право и сродните му права.

2. "Единствени по рода си права върху база данни" са права, различни от авторското право, произтичащи от Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни, включително съгласно бъдещи нейни изменения, въведени в чл. 93в от Закона за авторското право и сродните му права, както и други по същество равностойни права навсякъде по света.

3. "Ефективни технологични мерки" са мерките по смисъла на чл. 6, параграф 3 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество.

4. "Изключения и ограничения" са свободно ползване, позволено ползване, извличане и повторно ползване по чл. 93ж от Закона за авторското право и сродните му права и/или всяко друго изключение или ограничение на авторското право и сродните му права, което се отнася за използването на произведението.

5. "Организацията" е организация от обществения сектор по смисъла на чл. 3, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация, физическо или юридическо лице, което предоставя права при настоящите условия.

6. "Ползвател" е физическо или юридическо лице, упражняващо правата върху произведението според настоящите условия съгласно § 2, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за авторското право и сродните му права.

7. "Предоставени права" са предоставените на ползвателя права, подчинени на тези условия. Те се ограничават до всички авторски и сродните им права, които се отнасят до използването на лицензираните произведения от ползвателя и които организацията има право да предостави.

8. "Произведението" е произведение на литературата, изкуството и науката по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права и обект на права, сродни на авторското право по смисъла на чл. 72 от същия закон, към което организацията е приложила настоящите условия.

9. "Производно произведение" е произведение - обект на авторското право и сродните му права, което е получено от или въз основа на предоставяното произведение и в което произведението се превежда, променя, приспособява, преобразува или модифицира по какъвто и да е друг начин, за който се изисква разрешение по Закона за авторското право и сродните му права. За целите на настоящия документ, когато произведението е музикална композиция, изпълнение или звукозапис, синхронизацията на произведението във времево отношение с движеща се картина (синхронизация аудио-видео) ще се счита за производно произведение.

10. "Производни условия за предоставяне на авторски права" са условията, които ползвателят прилага към своето авторско право и сродните му права върху приноса си към производното или сборното произведение в съответствие с настоящите правила и условия.

11. "Сборно произведение" е произведение, като периодично издание, антология или енциклопедия, което включва произведението в неговата непроменена цялост заедно с други обекти, представляващи отделни независими произведения.

12. "Споделяне" е предоставянето на произведения на обществеността чрез всякакви средства или процеси, които изискват разрешение, като например създаване на копия, публично показване, публично изпълнение, разпространение, излъчване, съобщаване/предаване, или внос, и произведението да е на разположение на обществеността, включително по начини, по които всички могат да получат достъп до произведението на място и по време, индивидуално избрани от тях.

II. Раздел 2. Обхват

1. Предоставяне на право на използване на произведението.

1.1. При спазване на настоящите условия и правила организацията предоставя на ползвателя без допълнително заплащане универсално, непрехвърлимо, неизключително и неотменимо право на използване на произведението, за да:

1.1.1. възпроизвежда и споделя произведението, изцяло или частично, и

1.1.2. произвежда, възпроизвежда и споделя производни или сборни произведения.

1.2. Изключения и ограничения.

Тези условия нямат за цел да ограничат каквито и да са права на ползвателя, произтичащи от допустимото по закон свободно използване, предаване, излъчване, първа продажба, или да ограничават правата на носителя на авторските или сродните им права съгласно Закона за авторското право и сродните му права или друго приложимо право.

1.3. Срок.

Срокът на предоставяните права съгласно тези условия е посочен в раздел 6, т. 1.

1.4. Носители и формати. Техническите промени са позволени.

Организацията позволява на ползвателя да упражнява предоставените права на всякакви носители и във всякакви формати, независимо дали сега са известни, или ще бъдат създадени в бъдеще, и да прави необходимите за целта технически промени. Носителят на право се съгласява да не упражнява права или правомощия, които да забранят на ползвателя да прави технически изменения, необходими за упражняване на лицензираните права, включително да не забранява на ползвателя да прави технически промени в произведението, необходими, за да се заобиколят или преодолеят Ефективните технологични мерки. За целите на настоящите условия самото внасяне на технически изменения, необходими за упражняването на правата по това разрешение, не се приема за създаване на производно произведение.

1.5. Низходящ ред на ползватели.

1.5.1. Разрешение от организацията.

Всеки получател на произведението автоматично получава разрешение от организацията да упражнява предоставяните права при настоящите условия и ред.

1.5.2. Без последващи ограничения.

Ползвателят не може да предлага или да налага допълнителни или различни правила или условия, или да прилага каквато и да е Ефективна технологична мярка на произведението, ако с това ограничава упражняването на правата по тези условия от други ползватели на произведението.

2. Други права.

2.1. Неимуществени права, като правото да се иска запазването на целостта на произведението, правото на разгласяване, правото на неразгласяване или други подобни неимуществени права, не се предоставят съгласно настоящите условия. Доколкото е възможно, организацията се съгласява да не предявява подобни притежавани права в ограничената степен, необходима, за да се позволи на ползвателя да упражнява предоставяните права съгласно настоящите условия.

2.2. Патентни права и права на търговски марки не се предоставят по силата на настоящите условия.

2.3. Доколкото е възможно, организацията се отказва от право на допълнително възнаграждение от ползвателя за упражняването на предоставените права, независимо дали пряко или чрез организация за колективно управление на права, чрез каквато и да е доброволна или основана на отказ от права нормативно установена или задължителна схема. Организацията си запазва правото да събира такива възнаграждения за всички останали случаи извън упражняването на предоставените права от ползвателя.

III. Раздел 3. Условия на предоставянето на права

Упражняването на предоставяните права от ползвателя е изрично подчинено на следните условия.

Признаване.

1. Когато ползвателят споделя произведението, включително в променена форма, той трябва:

1.1. Да запази следните реквизити, ако са предоставени от организацията заедно с произведението:

1.1.1. идентификация на създателя/създателите на произведението и всички други, определени за получаване на признаване, по всякакъв начин, изискан от организацията, включително чрез псевдоним, ако има такъв;

1.1.2. известие за авторското право;

1.1.3. известие, което посочва настоящите условия;

1.1.4. известие, което се отнася до ограничаване на отговорността;

1.1.5. унифициран идентификатор на ресурси (URI) или хипервръзка към произведението, до разумно осъществима степен.

1.2. Да посочи дали е изменил произведението и да запази всички предишни изменения, и

1.3. Да посочи, че произведението се ползва по силата на настоящите условия, като включи в текста им или унифициран идентификатор на ресурси (URI), или хипервръзка към него.

2. Ползвателят може да изпълни условията на т. 1 въз основа на средство, по начин и в контекст, в който ползвателят споделя произведението, включително чрез посочване на унифициран идентификатор на ресурси или на хипервръзка към ресурс, който включва необходимата информация.

3. Когато бъде поискано от организацията, ползвателят трябва да отстрани в разумна степен всяка информация, изискана в т. 1.1.

4. Когато ползвателят споделя производно или сборно произведение, предоставените производни условия за предоставяне на авторски права не трябва да поставят пречки пред ползвателите на производното или сборното произведение да спазват настоящите условия.

IV. Раздел 4. Единствени по рода си права върху бази данни

Когато предоставените права включват единствени по рода си права върху бази данни, които се отнасят за използването на произведението от ползвателя:

1. За да се избегнат съмнения съгласно раздел 2, т. 1.1 - на ползвателя се предоставя правото да извлича, повторно да използва, да възпроизвежда и да споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни.

2. Когато ползвателят включи цялата или съществена част от съдържанието на базата данни в база данни, върху която той има единствени по рода си права, базата данни, върху която ползвателят има единствени по рода си права (но не и отделното ѝ съдържание), става производно или сборно произведение, и

3. Ползвателят трябва да изпълни условията, посочени в раздел 3, ако споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни.

4. Този раздел допълва, но не замества задължения на ползвателя по настоящите условия, когато предоставените права включват други авторски и сродни права или правата и задълженията на ползвателя по условията, по които са му предоставени други права за повторно използване на обществена информация, която не включва авторски и сродни права.

V. Раздел 5. Отказ от гаранции и ограничаване на отговорността

1. Организацията предлага произведението на принципа "такова, каквото е" и не налага използването му, нито дава каквито и да са изрични, подразбиращи се, произтичащи от закон гаранции, включително, без ограничения, гаранции за права, гаранции за търгуемост, гаранции за годност за каквато и да е практическа употреба, гаранции за липса на нарушения, гаранция за скрити или други дефекти, гаранция за точност, наличие или липса на грешки, независимо дали могат да бъдат открити, или не, до най-голямата степен, допустима от закона.

2. Организацията се освобождава от отговорност (включително поради небрежност) за причиняването на каквито и да са преки, косвени, случайни и последващи вреди, включително вреди, свързани с наложени санкции и/или пропуснати ползи, произтичащи от тези условия или от използването на произведението, дори ако организацията е знаела за възможността те да бъдат причинени.

VI. Раздел 6. Срокове и прекратяване

1. Предоставянето на права важи до изтичане на срока на авторското право и сродните му права - обект на тези условия. В случай на неизпълнение на тези условия от ползвателя предоставените му права се прекратяват автоматично.

2. Когато правото на ползвателя да използва произведението е прекратено съгласно т. 1, то се възстановява:

2.1. Автоматично считано от датата на отстраняването на нарушението, при условие че е отстранено в рамките на 30 дни от откриването на нарушението от ползвателя, или

2.2. При изрично възстановяване от страна на организацията.

Възстановяването на права не засяга евентуалните права на организацията да търси средства за правна защита срещу нарушенията на тези условия от ползвателя.

3. Организацията може да предлага произведението при различни срокове и условия или да спре разпространението му по всяко време, без това да води до прекратяването на предоставените права.

4. Раздели 1, 5, 6, 7 и 8 остават в сила и след прекратяването на предоставянето на правата по настоящите условия.

VII. Раздел 7. Други условия и срокове

1. Организацията не е обвързана от каквито и да са допълнителни или различни правила или условия, обявени от ползвателя, освен ако страните изрично не са уговорили друго.

2. Всякакви уговорки, неформални договорености или споразумения по отношение на произведенията, които не са посочени тук, са отделни и независими от правилата и условията, съдържащи се в този документ.

VIII. Раздел 8. Тълкуване

1. Настоящите условия не се тълкуват и не трябва да се тълкуват като намаляване, ограничаване или налагане на условия за каквото и да е използване на произведението, което би могло законно да е направено без разрешение съгласно настоящите условия в съответствие с действащото законодателство.

2. Когато някоя от разпоредбите на настоящите условия се окаже недействителна, тези условия се прилагат в останалата им част.

3. Нищо в настоящите условия не представлява и не може да се тълкува като ограничение върху права или отказ от права, включително предявяването им по съдебен ред.

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 1

(Доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.)

Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Споделяне на споделеното (CC-BY-SA)

Чрез упражняване на предоставените права ползвателят приема и се съгласява с настоящите правила и условия. Ползвателят получава предоставените права единствено и само предвид приемането от негова страна на тези правила и условия.

I. Раздел 1. Определения

1. "Авторско право и сродните му права" са правата по смисъла на чл. 18, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права. Права, сродни на авторското право, са правата по смисъла на чл. 72 от Закона за авторското право и сродните му права.

2. "Единствени по рода си права върху база данни" са права, различни от авторското право, произтичащи от Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни, включително съгласно бъдещи нейни изменения, въведени в чл. 93в от Закона за авторското право и сродните му права, както и други по същество равностойни права навсякъде по света.

3. "Ефективни технологични мерки" са мерките по смисъла на чл. 6, параграф 3 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество.

4. "Изключения и ограничения" са свободно ползване, позволено ползване, извличане и повторно ползване по чл. 93ж от Закона за авторското право и сродните му права и/или всяко друго изключение или ограничение на авторското право и сродните му права, което се отнася за използването на произведението.

5. "Организацията" е организация от обществения сектор по смисъла на чл. 3, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация, физическо или юридическо лице, което предоставя права при настоящите условия.

6. "Ползвател" е физическо или юридическо лице, упражняващо правата върху произведението според настоящите условия съгласно § 2, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за авторското право и сродните му права.

7. "Предоставени права" са предоставените на ползвателя права, подчинени на тези условия. Те се ограничават до всички авторски и сродните им права, които се отнасят до използването на лицензираните произведения от ползвателя и които организацията има право да предостави.

8. "Произведението" е произведение на литературата, изкуството и науката по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права и обект на права, сродни на авторското право по смисъла на чл. 72 от същия закон, към което организацията е приложила настоящите условия.

9. "Производно произведение" е произведение - обект на авторското право и сродните му права, което е получено от или въз основа на предоставеното произведение и в което произведението се превежда, променя, приспособява, преобразува или се модифицира по какъвто и да е друг начин, за който се изисква разрешение по Закона за авторското право и сродните му права. За целите на настоящия документ, когато произведението е музикална композиция, изпълнение или звукозапис, синхронизацията на произведението във времево отношение с движеща се картина (синхронизация аудио-видео) ще се счита за производно произведение.

10. "Производни условия за предоставяне на авторски права" са условията, които ползвателят прилага към своето авторско право и сродните му права върху приноса си към производното или сборното произведение в съответствие с настоящите правила и условия.

11. "Сборно произведение" е произведение, като периодично издание, антология или енциклопедия, което включва произведението в неговата непроменена цялост заедно с други обекти, представляващи отделни независими произведения.

12. "Споделяне" е предоставянето на произведения на обществеността чрез всякакви средства или процеси, които изискват разрешение, като създаване на копия, публично показване, публично изпълнение, разпространение, излъчване, съобщаване/предаване или внос, и произведението да е на разположение на обществеността, включително по начини, по които всички могат да получат достъп до произведението на място и по време, индивидуално избрани от тях.

II. Раздел 2. Обхват

1. Предоставяне на право на използване на произведението.

1.1. При спазване на настоящите условия и правила организацията предоставя на ползвателя без допълнително заплащане универсално, непрехвърлимо, неизключително и неотменимо право на използване на произведението, за да:

1.1.1. възпроизвежда и споделя произведението, изцяло или частично, и

1.1.2. произвежда, възпроизвежда и споделя производни или сборни произведения.

1.2. Изключения и ограничения.

Тези условия нямат за цел да ограничат как-

вито и да е права на ползвателя, произтичащи от допустимото по закон свободно използване, предаване, излъчване, първа продажба, или да ограничават правата на носителя на авторските или сродните права съгласно Закона за авторското право и сродните му права или друго приложимо право.

1.3. Срок.

Срокът на предоставяните права съгласно тези условия е посочен в раздел 6, т. 1.

1.4. Носители и формати. Техническите промени са позволени.

Организацията позволява на ползвателя да упражнява предоставяните права на всякакви носители и във всякакви формати независимо дали сега са известни, или ще бъдат създадени в бъдеще, и да прави необходимите за целта технически промени. Носителят на право се съгласява да не упражнява права или правомощия, които да забранят на ползвателя да прави технически изменения, необходими за упражняване на лицензираните права, включително да не забранява на ползвателя да прави технически промени в произведението, необходими, за да се заобиколят или преодолеят Ефективните технологични мерки. За целите на настоящите условия самото внасяне на технически изменения, необходими за упражняването на правата по това разрешение, не се приема за създаване на производно произведение.

1.5. Низходящ ред на ползватели.

1.5.1. Разрешение от организацията.

Всеки получател на произведението автоматично получава разрешение от организацията да упражнява предоставяните права при настоящите условия и ред.

1.5.2. Допълнително разрешение от организацията - за производни и сборни произведения. Всеки получил правото да използва производно или сборно произведение от ползвателя автоматично получава разрешение от организацията да упражнява предоставените права в производно или в сборно произведение при поставените от ползвателя производни условия за предоставяне на авторски права върху производното или сборното произведение.

1.5.3. Без последващи ограничения.

Ползвателят не може да предлага или да налага допълнителни или различни правила или условия, или да прилага каквато и да е Ефективна технологична мярка на произведението, ако с това ограничава упражняването на правата по тези условия от други ползватели на произведението.

2. Други права.

2.1. Неимуществени права, като правото да се иска запазването на целостта на произведението, правото на разгласяване, правото на неразгласяване и/или други подобни неимуществени права, не се предоставят съгласно настоящите условия. Доколкото е възможно, организацията се съгласява да не предявява подобни притежавани права в ограничената степен, необходима, за да се позволи на ползвателя да упражнява предоставяните права съгласно настоящите условия.

2.2. Патентни права и права на търговски марки не се предоставят по силата на настоящите условия.

2.3. Доколкото е възможно, организацията се отказва от право на допълнително възнаграждение от ползвателя за упражняването на предоставяните права, независимо дали пряко, или чрез организация за колективно управление на права, чрез каквато и да е доброволна или основана на отказ от права нормативно установена или задължителна схема. Организацията си запазва правото да събира такива възнаграждения за всички останали случаи извън упражняването на предоставяните права от ползвателя.

III. Раздел 3. Условия на предоставянето на права

Упражняването на предоставяните права от ползвателя е изрично подчинено на следните условия:

1. Признаване.

1.1. Когато ползвателят споделя произведението (включително в променена форма), той трябва:

1.1.1. да запази следните реквизити, ако са предоставени от организацията заедно с произведението:

1.1.1.1. идентификация на създателя/създателите на произведението и всички други, определени за получаване на признаване, по всякакъв начин, изискан от организацията (включително чрез псевдоним, ако има такъв);

1.1.1.2. известие за авторското право;

1.1.1.3. известие, което посочва настоящите условия;

1.1.1.4. известие, което се отнася до ограничаване на отговорността;

1.1.1.5. унифициран идентификатор на ресурси (URI) или хипервръзка към произведението до разумно осъществима степен;

1.1.2. да посочва дали е изменил произведението и да запазва всички предишни изменения; и

1.1.3. да посочи, че произведението се ползва по силата на настоящите условия, като включи текста им или унифициран идентификатор на ресурси (URI), или хипервръзка към него.

1.2. Ползвателят може да изпълни условията на т. 1.1 въз основа на средство, по начин и в контекст, в който ползвателят споделя произведението, включително чрез посочване на унифициран идентификатор на ресурси или хипервръзка към ресурс, който включва необходимата информация.

1.3. Когато бъде поискано от организацията, ползвателят трябва да отстрани в разумна степен всяка информация, изискана в т. 1.1.1.

1.4. Когато ползвателят споделя производно или сборно произведение, предоставените производни условия за предоставяне на авторски права не трябва да поставят пречки пред ползвателите на производното или сборното произведение да спазват настоящите условия.

2. Споделяне на споделеното

В допълнение към условията в т. 1, ако ползвателят споделя произведено от него производно или сборно произведение, са приложими следните допълнителни условия:

2.1. Производните условия за предоставяне на авторски права, прилагани от ползвателя, трябва да съвпадат в максимална степен с настоящите условия.

2.2. Ползвателят трябва да включи текста на производните условия за предоставяне на авторски права или унифициран идентификатор на ресурси (URI), или хипервръзка към текста на производните условия за предоставяне на авторски права, прилагани от ползвателя. Ползвателят може да изпълни това условие въз основа на средство, по начин и в контекст, в който той споделя производното или сборното произведение.

2.3. Ползвателят не може да предлага или да налага допълнителни или различни условия на ползване или да прилага ефективна технологична мярка към производното или сборното произведение, които ограничават упражняването на правата, предоставени съгласно производните условия за предоставяне на авторски права, използвани от ползвателя.

IV. Раздел 4. Единствени по рода си права върху бази данни

Когато предоставяните права включват единствени по рода си права върху бази данни, които се отнасят за използването на произведението от ползвателя:

1. За да се избегнат съмнения съгласно раздел 2, т. 1.1, на ползвателя се предоставя правото да извлича, повторно да използва, да възпроизвежда и да споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни за нетърговски цели.

2. Когато ползвателят включи цялата или съществена част от съдържанието на базата данни в база данни, върху която той има единствени по рода си права, базата данни, върху която ползвателят има единствени по рода си права (но не и отделното ѝ съдържание), става производно или сборно произведение, включително за целите на раздел 3, т. 2, и

3. Ползвателят трябва да изпълни условията, посочени в раздел 3, т. 1, ако споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни.

4. Този раздел допълва, но не замества задължения на ползвателя по настоящите условия, когато предоставяните права включват други авторски и сродни права или правата и задълженията на ползвателя по условията, по които са му предоставени други права за повторно ползване на информация от обществения сектор, която не включва авторски и сродни права.

V. Раздел 5. Отказ от гаранции и ограничаване на отговорността

1. Организацията предлага произведението на принципа "такова, каквото е" и не налага използването му, нито дава каквито и да са изрични, подразбиращи се, произтичащи от закон гаранции, включително без ограничения гаранции за права, гаранции за търгуемост, гаранции за годност за каквато и да е практическа употреба, гаранции за липса на нарушения, гаранция за скрити или други дефекти, гаранция за точност, наличие или липса на грешки, независимо дали могат да бъдат открити, или не, до най-голямата степен, допустима от закона.

2. Организацията се освобождава от отговорност (включително поради небрежност) за причиняването на каквито и да са преки, косвени, случайни, последващи вреди, включително вреди, свързани с наложени санкции и/или пропуснати ползи, произтичащи от тези условия или от използването на произведението, дори ако организацията е знаела за възможността те да бъдат причинени.

VI. Раздел 6. Срокове и прекратяване

1. Предоставянето на права важи до изтичане на срока на авторското право и сродните му права - обект на тези условия. В случай на неизпълнение на тези условия от ползвателя предоставените му права се прекратяват автоматично.

2. Когато правото на ползвателя да използва произведението е прекратено съгласно т. 1, то се възстановява:

2.1. Автоматично считано от датата на отстраняването на нарушението, при условие че е отстранено в рамките на 30 дни от откриването на нарушението от ползвателя, или

2.2. При изрично възстановяване от страна на организацията.

Възстановяването на права не засяга евентуалните права на организацията да търси средства за правна защита срещу нарушенията на тези условия от ползвателя.

3. Организацията може да предлага произведението при различни срокове и условия или да спре разпространението му по всяко време, без това да води до прекратяването на предоставяните права.

4. Раздели 1, 5, 6, 7 и 8 остават в сила и след прекратяването на предоставянето на правата по настоящите условия.

VII. Раздел 7. Други условия и срокове

1. Организацията не е обвързана от каквито и да са допълнителни или различни правила или условия, обявени от ползвателя, освен ако страните изрично не са уговорили друго.

2. Всякакви уговорки, неформални договорености или споразумения по отношение на произведенията, които не са посочени тук, са отделни и независими от правилата и условията, съдържащи се в този документ.

VIII. Раздел 8. Тълкуване

1. Настоящите условия не се тълкуват и не трябва да се тълкуват, като намаляване, ограничаване или налагане на условия за каквото и да е използване на произведението, което би могло законно да е направено без разрешение съгласно настоящите условия и в съответствие с действащото законодателство.

2. Когато някоя от разпоредбите на настоящите условия се окаже недействителна, тези условия се прилагат в останалата им част.

3. Нищо в настоящите условия не представлява и не може да се тълкува като ограничение върху права или отказ от права, включително предявяването им по съдебен ред.

Приложение № 4 към чл. 17, ал. 1, т. 2

(Доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.)

Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Без производни и сборни произведения (CC-BY-ND)

Чрез упражняване на предоставените права ползвателят приема и се съгласява с настоящите правила и условия. Ползвателят получава предоставените права единствено и само предвид приемането от негова страна на тези правила и условия.

I. Раздел 1. Определения

1. "Авторско право и сродните му права" са правата по смисъла на чл. 18, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права. Права, сродни на авторското право, са правата по смисъла на чл. 72 от Закона за авторското право и сродните му права.

2. "Единствени по рода си права върху база данни" са права, различни от авторското право, произтичащи от Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни, включително съгласно бъдещи нейни изменения, въведени в чл. 93в от Закона за авторското право и сродните му права, както и други по същество равностойни права навсякъде по света.

3. "Ефективни технологични мерки" са мерките по смисъла на чл. 6, параграф 3 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество.

4. "Изключения и ограничения" е свободно ползване, позволено ползване, извличане и повторно ползване по чл. 93ж от Закона за авторското право и сродните му права и/или всяко друго изключение или ограничение на авторското право и сродните му права, което се отнася за използването на произведението.

5. "Организацията" е организация от обществения сектор по смисъла на чл. 3, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация, физическо или юридическо лице, което предоставя права при настоящите условия.

6. "Ползвател" е физическо или юридическо лице, упражняващо правата върху произведението според настоящите условия, съгласно § 2, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за авторското право и сродните му права.

7. "Предоставени права" са предоставените на ползвателя права, подчинени на тези условия. Те се ограничават до всички авторски и сродните им права, които се отнасят до използването на лицензираните произведения от ползвателя и които организацията има право да предостави.

8. "Произведението" е произведение на литературата, изкуството и науката по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права и обект на права, сродни на авторското право по смисъла на чл. 72 от същия закон, към което организацията е приложила настоящите условия.

9. "Производно произведение" е произведение - обект на авторското право и сродните му права, което е получено от или въз основа на предоставяното произведение и в което произведението се превежда, променя, приспособява, преобразува или се модифицира по какъвто и да е друг начин, за който се изисква разрешение по Закона за авторското право и сродните му права. За целите на настоящия документ, когато произведението е музикална композиция, изпълнение или звукозапис, синхронизацията на произведението във времево отношение с движеща се картина (синхронизация аудио-видео) ще се счита за производно произведение.

10. "Производни условия за предоставяне на авторски права" са условията, които ползвателят прилага към своето авторско право и сродните му права върху приноса си към производното или сборното произведение в съответствие с настоящите правила и условия.

11. "Сборно произведение" е произведение, като периодично издание, антология или енциклопедия, което включва произведението в неговата непроменена цялост заедно с други обекти, представляващи отделни независими произведения.

12. "Споделяне" е предоставянето на произведения на обществеността чрез всякакви средства или процеси, които изискват разрешение, като създаване на копия, публично показване, публично изпълнение, разпространение, излъчване, съобщаване/предаване или внос, и произведението да е на разположение на обществеността, включително по начини, по които всички могат да получат достъп до произведението на място и по време, индивидуално избрани от тях.

II. Раздел 2. Обхват

1. Предоставяне на право на използване на произведението.

1.1. При спазване на настоящите условия и правила организацията предоставя на ползвателя без допълнително заплащане универсално, непрехвърлимо, неизключително и неотменимо право на използване на произведението, за да:

1.1.1. възпроизвежда и споделя произведението, изцяло или частично, и

1.1.2. произвежда и възпроизвежда, но да не споделя, производно или сборно произведение.

1.2. Изключения и ограничения.

Тези условия нямат за цел да ограничат каквито и да са права на ползвателя, произтичащи от допустимото по закон свободно използване, предаване, излъчване, първа продажба, или да ограничат правата на носителя на авторските или сродните права съгласно Закона за авторското право и сродните му права или друго приложимо право.

1.3. Срок.

Срокът на предоставените права съгласно тези условия е посочен в раздел 6, т. 1.

1.4. Носители и формати. Техническите промени са позволени.

Организацията позволява на ползвателя да упражнява предоставените права на всякакви носители и във всякакви формати независимо дали сега са известни, или ще бъдат създадени в бъдеще, и да прави необходимите за целта технически промени. Носителят на право се съгласява да не упражнява права или правомощия, които да забранят на ползвателя да прави технически изменения, необходими за упражняване на лицензираните права, включително да не забранява на ползвателя да прави технически промени в произведението, необходими, за да се заобиколят или преодолеят Ефективните технологични мерки. За целите на настоящите условия самото внасяне на технически изменения, необходими за упражняването на правата по това разрешение, не се приема за създаване на производно произведение.

1.5. Низходящ ред на ползватели.

1.5.1. Разрешение от организацията.

Всеки получател на произведението автоматично получава разрешение от организацията да упражнява предоставените права при настоящите условия и ред.

1.5.2. Без последващи ограничения.

Ползвателят не може да предлага или да налага допълнителни или различни правила или условия, или да прилага каквато и да е Ефективна технологична мярка на произведението, ако с това ограничава упражняването на правата по тези условия от други ползватели на произведението.

2. Други права.

2.1. Неимуществени права, като правото да се иска запазването на целостта на произведението, правото на разгласяване, правото на неразгласяване или други подобни неимуществени права, не се предоставят съгласно настоящите условия. Доколкото е възможно, организацията се съгласява да не предявява подобни притежавани права в ограничената степен, необходима, за да се позволи на ползвателя да упражнява предоставяните права съгласно настоящите условия. Във всички останали случаи организацията си запазва правото да събира такива възнаграждения.

2.2. Патентни права и права на търговски марки не се предоставят по силата на настоящите условия.

2.3. Доколкото е възможно, организацията се отказва от право на допълнително възнаграждение от ползвателя за упражняването на предоставяните права, независимо дали пряко, или чрез организация за колективно управление на права, чрез каквато и да е доброволна или основана на отказ от права нормативно установена или задължителна схема. Организацията си запазва правото да събира такива възнаграждения за всички останали случаи.

III. Раздел 3. Условия на предоставянето на права

Упражняването на предоставяните права от ползвателя е изрично подчинено на следните условия.

Признаване

1. Когато ползвателят споделя произведението, той трябва:

1.1. Да запази следните реквизити, ако са предоставени от организацията заедно с произведението:

1.1.1. идентификация на създателя/създателите на произведението и всички други, определени за получаване на признаване, по всякакъв начин, изискан от организацията (включително чрез псевдоним, ако има такъв);

1.1.2. известие за авторското право;

1.1.3. известие, което посочва настоящите условия;

1.1.4. известие, което се отнася до ограничаване на отговорността;

1.1.5. унифициран идентификатор на ресурси (URI) или хипервръзка към произведението до разумно осъществима степен.

1.2. Да посочи дали е изменил произведението и да запази всички предишни изменения, и

1.3. Да посочи, че произведението се ползва по силата на настоящите условия и да включи текста им или унифициран идентификатор на ресурси (URI), или хипервръзка към него.

За избягване на съмнения ползвателят няма разрешение съгласно настоящите условия да споделя производни или сборни произведения.

2. Ползвателят може да изпълни условията на т. 1 въз основа на средство, по начин и в контекст, в който ползвателят споделя произведението, включително чрез посочване на унифициран идентификатор на ресурси или хипервръзка към ресурс, който включва необходимата информация.

3. Когато бъде поискано от организацията, ползвателят трябва да отстрани в разумна степен всяка информация, изискана в т. 1.1.

4. Когато ползвателят споделя производно или сборно произведение, предоставените производни условия за предоставяне на авторски права не трябва да поставят пречки пред ползвателите на производното или на сборното произведение да спазват настоящите условия.

IV. Раздел 4. Единствени по рода си права върху бази данни

Когато предоставяните права включват единствени по рода си права върху бази данни, които се отнасят за използването на произведението от ползвателя:

1. За да се избегнат съмнения съгласно раздел 2, т. 1.1, на ползвателя се предоставя правото да извлича, повторно да използва, да възпроизвежда и да споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни, при условие че не споделя производни или сборни произведения.

2. Когато ползвателят включи цялата или съществена част от съдържанието на базата данни в база данни, върху която той има единствени по рода си права, базата данни, върху която ползвателят има единствени по рода си права (но не и отделното ѝ съдържание), става производно или сборно произведение, и

3. Ползвателят трябва да изпълни условията, посочени в раздел 3, ако споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни.

4. Този раздел допълва, но не замества задължения на ползвателя по настоящите условия, когато предоставените права включват други авторски и сродни права, или правата и задълженията на ползвателя при условията, по които са му предоставени други права за повторно ползване на информация от обществения сектор, която не включва авторски и сродни права.

V. Раздел 5. Отказ от гаранции и ограничаване на отговорността

1. Организацията предлага произведението на принципа "такова, каквото е" и не налага използването му, нито дава каквито и да са изрични, подразбиращи се, произтичащи от закон гаранции, включително без ограничения гаранции за права, гаранции за търгуемост, гаранции за годност за каквато и да е практическа употреба, гаранции за липса на нарушения, гаранция за скрити или други дефекти, гаранция за точност, наличие или липса на грешки, независимо дали могат да бъдат открити, или не, до най-голямата степен, допустима от закона.

2. Организацията се освобождава от отговорност (включително поради небрежност) за причиняването на каквито и да са преки, косвени, случайни и последващи вреди, включително вреди, свързани с наложени санкции и/или с пропуснати ползи, произтичащи от тези условия или от използването на произведението, дори ако организацията е знаела за възможността те да бъдат причинени.

VI. Раздел 6. Срокове и прекратяване

1. Предоставянето на права важи до изтичане на срока на авторското право и сродните му права - обект на тези условия. В случай на неизпълнение на тези условия от ползвателя предоставените му права се прекратяват автоматично.

2. Когато правото на ползвателя да използва произведението е прекратено съгласно т. 1, то се възстановява:

2.1. Автоматично считано от датата на отстраняването на нарушението, при условие че е отстранено в рамките на 30 дни от откриването на нарушението от ползвателя, или

2.2. При изрично възстановяване от страна на организацията.

Възстановяването на права не засяга евентуалните права на организацията да търси средства за правна защита срещу нарушенията на тези условия от ползвателя.

3. Организацията може да предлага произведението при различни срокове и условия или да спре разпространението му по всяко време, без това да води до прекратяването на предоставяните права.

4. Раздели 1, 5, 6, 7 и 8 остават в сила и след прекратяването на предоставянето на правата по настоящите условия.

VII. Раздел 7. Други условия и срокове

1. Организацията не е обвързана от каквито и да са допълнителни или различни правила или условия, обявени от ползвателя, освен ако страните изрично не са уговорили друго.

2. Всякакви уговорки, неформални договорености или споразумения по отношение на произведенията, които не са посочени тук, са отделни и независими от правилата и условията, съдържащи се в този документ.

VIII. Раздел 8. Тълкуване

1. Настоящите условия не се тълкуват и не трябва да се тълкуват, като намаляване, ограничаване или налагане на условия за каквото и да е използване на произведението, което би могло законно да е направено без разрешение съгласно настоящите условия, в съответствие с действащото законодателство.

2. Когато някоя от разпоредбите на настоящите условия се окаже недействителна, тези условия се прилагат в останалата им част.

3. Нищо в настоящите условия не представлява и не може да се тълкува като ограничение върху права или отказ от права, включително предявяването им по съдебен ред.

Приложение № 5 към чл. 17, ал. 1, т. 3

(Доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.)

Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Без употреба за търговски цели (CC-BY-NC)

Чрез упражняване на предоставените права ползвателят приема и се съгласява с настоящите правила и условия. Ползвателят получава предоставените права единствено и само предвид приемането от негова страна на тези правила и условия.

I. Раздел 1. Определения

1. "Авторско право и сродните му права" са правата по смисъла на чл. 18, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права. Права, сродни на авторското право, са правата по смисъла на чл. 72 от Закона за авторското право и сродните му права.

2. "Единствени по рода си права върху база данни" са права, различни от авторското право, произтичащи от Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни, включително съгласно бъдещи нейни изменения, въведени в чл. 93в от Закона за авторското право и сродните му права, както и други по същество равностойни права навсякъде по света.

3. "Ефективни технологични мерки" са мерките по смисъла на чл. 6, параграф 3 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество.

4. "Изключения и ограничения" са свободно ползване, позволено ползване, извличане и повторно ползване по чл. 93ж от Закона за авторското право и сродните му права и/или всяко друго изключение или ограничение на авторското право и сродните му права, което се отнася за използването на произведението.

5. "Организацията" е организация от обществения сектор по смисъла на чл. 3, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация, физическо или юридическо лице, което предоставя права при настоящите условия.

6. "Ползвател" е физическо или юридическо лице, упражняващо правата върху произведението според настоящите условия, съгласно § 2, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за авторското право и сродните му права.

7. "Предоставени права" са предоставените на ползвателя права, подчинени на тези условия. Те се ограничават до всички авторски и сродните им права, които се отнасят до използването на лицензираните произведения от ползвателя и които организацията има право да предостави.

8. "Произведението" е произведение на литературата, изкуството и науката по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права и обект на права, сродни на авторското по смисъла на чл. 72 от същия закон, към което организацията е приложила настоящите условия.

9. "Производно произведение" е произведение - обект на авторското право и сродните му права, което е получено от или въз основа на предоставяното произведение и в което произведението се превежда, променя, приспособява, преобразува или се модифицира по какъвто и да е друг начин, за който се изисква разрешение по Закона за авторското право и сродните му права. За целите на настоящия документ, когато произведението е музикална композиция, изпълнение или звукозапис, синхронизацията на произведението във времево отношение с движеща се картина (синхронизация аудио-видео) ще се счита за производно произведение.

10. "Производни условия за предоставяне на авторски права" са условията, които ползвателят прилага към своето авторско право и сродните му права върху приноса си към производното или сборното произведение в съответствие с настоящите правила и условия.

11. "Сборно произведение" е произведение, като периодично издание, антология или енциклопедия, което включва произведението в неговата непроменена цялост заедно с други обекти, представляващи отделни независими произведения.

12. "Споделяне" е предоставянето на произведения на обществеността чрез всякакви средства или процеси, които изискват разрешение, като създаване на копия, публично показване, публично изпълнение, разпространение, излъчване, съобщаване/предаване или внос, и произведението да е на разположение на обществеността, включително по начини, по които всички могат да получат достъп до произведението на място и по време, индивидуално избрани от тях.

II. Раздел 2. Обхват

1. Предоставяне на право на използване на произведението.

1.1. При спазване на настоящите условия и на правилата организацията предоставя на ползвателя без допълнително заплащане универсално, непрехвърлимо, неизключително и неотменимо право на използване на произведението, за да:

1.1.1. възпроизвежда и да споделя произведението, изцяло или частично, само за нетърговски цели, и

1.1.2. произвежда, възпроизвежда и споделя производно или сборно произведение само за нетърговски цели.

1.2. Изключения и ограничения.

Тези условия нямат за цел да ограничат как-

вито и да са права на ползвателя, произтичащи от допустимото по закон свободно използване, предаване, излъчване, първа продажба, или да ограничат правата на носителя на авторските или сродните права съгласно Закона за авторското право и сродните му права или друго приложимо право.

1.3. Срок.

Срокът на предоставяните права съгласно тези условия е посочен в раздел 6, т. 1.

1.4. Носители и формати. Техническите промени са позволени.

Организацията позволява на ползвателя да упражнява предоставените права на всякакви носители и във всякакви формати независимо дали сега са известни, или ще бъдат създадени в бъдеще, и да прави необходимите за целта технически промени. Носителят на право се съгласява да не упражнява права или правомощия, които да забранят на ползвателя да прави технически изменения, необходими за упражняване на лицензираните права, включително да не забранява на ползвателя да прави технически промени в произведението, необходими, за да се заобиколят или преодолеят Ефективните технологични мерки. За целите на настоящите условия самото внасяне на технически изменения, необходими за упражняването на правата по това разрешение, не се приема за създаване на производно произведение.

1.5. Низходящ ред на ползватели.

1.5.1. Разрешение от организацията.

Всеки получател на произведението автоматично получава разрешение от организацията да упражнява предоставените права при настоящите условия и ред.

1.5.2. Без последващи ограничения.

Ползвателят не може да предлага или да налага допълнителни или различни правила или условия или да прилага каквато и да е Ефективна технологична мярка на произведението, ако с това ограничава упражняването на правата по тези условия от други ползватели на произведението.

2. Други права.

2.1. Неимуществени права, като правото да се иска запазването на целостта на произведението, правото на разгласяване, правото на неразгласяване или други подобни неимуществени права, не се предоставят съгласно настоящите условия. Доколкото е възможно, организацията се съгласява да не предявява подобни притежавани права в ограничената степен, необходима, за да се позволи на ползвателя да упражнява предоставяните права съгласно настоящите условия.

2.2. Патентни права и права на търговски марки не се предоставят по силата на настоящите условия.

2.3. Доколкото е възможно, организацията се отказва от право на допълнително възнаграждение от ползвателя за упражняването на предоставяните права, независимо дали пряко, или чрез организация за колективно управление на права, чрез каквато и да е доброволна или основана на отказ от права нормативно установена или задължителна схема. Във всички останали случаи организацията си запазва правото да събира такива възнаграждения, включително, когато произведението се използва за друго освен за нетърговски цели.

III. Раздел 3. Условия на предоставянето на права

Упражняването на предоставяните права от ползвателя е изрично подчинено на следните условия.

Признаване

1. Когато ползвателят споделя произведението (включително в променен вид), той трябва:

1.1. Да запази следните реквизити, ако са предоставени от организацията заедно с произведението:

1.1.1. идентификация на създателя/създателите на произведението и всички други, определени за получаване на признаване, по всякакъв начин, изискан от организацията (включително чрез псевдоним, ако има такъв);

1.1.2. известие за авторското право;

1.1.3. известие, което посочва настоящите условия;

1.1.4. известие, което се отнася до ограничаване на отговорността;

1.1.5. унифициран идентификатор на ресурси (URI) или хипервръзка към произведението до разумно осъществима степен.

1.2. Да посочи дали е изменил произведението и да запази всички предишни изменения, и

1.3. Да посочи, че произведението се ползва по силата на настоящите условия и като включи текста им, или унифициран идентификатор на ресурси (URI), или хипервръзка към него. Ползвателят няма разрешение съгласно настоящите условия да споделя производни и сборни произведения.

2. Ползвателят може да изпълни условията на т. 1 въз основа на средство, по начин и в контекст, в който ползвателят споделя произведението, включително чрез посочване на унифициран идентификатор на ресурси или хипервръзка към ресурс, който включва необходимата информация.

3. Когато бъде поискано от организацията, ползвателят трябва да отстрани в разумна степен всяка информация, изискана в т. 1.1.

4. Когато ползвателят споделя производно или сборно произведение, предоставените Производни условия за предоставяне на авторски права не трябва да поставят пречки пред ползвателите на производното или на сборното произведение да спазват настоящите условия.

IV. Раздел 4. Единствени по рода си права върху бази данни

Когато предоставените права включват единствени по рода си права върху бази данни, които се отнасят за използването на произведението от ползвателя:

1. За да се избегнат съмнения съгласно раздел 2, т. 1.1, на ползвателя се предоставя правото да извлича, повторно да използва, да възпроизвежда и да споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни за нетърговски цели.

2. Когато ползвателят включи цялата или съществена част от съдържанието на базата данни в база данни, върху която той има единствени по рода си права, базата данни, върху която ползвателят има единствени по рода си права (но не и отделното ѝ съдържание), става производно или сборно произведение, и

3. Ползвателят трябва да изпълни условията, посочени в раздел 3, ако споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни.

4. Този раздел допълва, но не замества задължения на ползвателя по настоящите условия, когато предоставяните права включват други авторски и сродни права или правата и задълженията на ползвателя по условията, по които са му предоставени други права за повторно ползване на информация от обществения сектор, която не включва авторски и сродни права.

V. Раздел 5. Отказ от гаранции и ограничаване на отговорността

1. Организацията предлага произведението на принципа "такова, каквото е" и не налага използването му, нито дава каквито и да са изрични, подразбиращи се, произтичащи от закон гаранции, включително, без ограничения, гаранции за права, гаранции за търгуемост, гаранции за годност за каквато и да е практическа употреба, гаранции за липса на нарушения, гаранция за скрити или други дефекти, гаранция за точност, наличие или липса на грешки, независимо дали могат да бъдат открити или не, до най-голямата степен, допустима от закона.

2. Организацията се освобождава от отговорност (включително поради небрежност) за причиняването на каквито и да са преки, косвени, случайни и последващи вреди, включително вреди, свързани с наложени санкции и/или с пропуснати ползи, произтичащи от тези условия или от използването на произведението, дори ако организацията е знаела за възможността те да бъдат причинени.

VI. Раздел 6. Срокове и прекратяване

1. Предоставянето на права важи до изтичане на срока на авторското право и сродните му права - обект на тези условия. В случай на неизпълнение на тези условия от ползвателя предоставените му права се прекратяват автоматично.

2. Когато правото на ползвателя да използва произведението е прекратено съгласно т. 1, то се възстановява:

2.1. Автоматично считано от датата на отстраняването на нарушението, при условие че е отстранено в рамките на 30 дни от откриването на нарушението от ползвателя, или

2.2. При изрично възстановяване от страна на организацията.

Възстановяването на права не засяга евентуалните права на организацията да търси средства за правна защита срещу нарушенията на тези условия от ползвателя.

3. Организацията може да предлага произведението при различни срокове и условия или да спре разпространението му по всяко време, без това да води до прекратяването на предоставяните права.

4. Раздели 1, 5, 6, 7 и 8 остават в сила и след прекратяването на предоставянето на правата по настоящите условия.

VII. Раздел 7. Други условия и срокове

1. Организацията не е обвързана от каквито и да са допълнителни или различни правила или условия, обявени от ползвателя, освен ако страните изрично не са уговорили друго.

2. Всякакви уговорки, неформални договорености или споразумения по отношение на произведенията, които не са посочени тук, са отделни и независими от правилата и условията, съдържащи се в този документ.

VIII. Раздел 8. Тълкуване

1. Настоящите условия не се тълкуват и не трябва да се тълкуват като намаляване, ограничаване или налагане на условия за каквото и да е използване на произведението, което би могло законно да е направено без разрешение съгласно настоящите условия в съответствие с действащото законодателство.

2. Когато някоя от разпоредбите на настоящите условия се окаже недействителна, тези условия се прилагат в останалата им част.

3. Нищо в настоящите условия не представлява и не може да се тълкува като ограничение върху права или отказ от права, включително предявяването им по съдебен ред.

Приложение № 6 към чл. 17, ал. 1, т. 4

(Доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.)

Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Без употреба за търговски цели. Споделяне на споделеното (CC-BY-NC-SA)

Чрез упражняване на предоставените права ползвателят приема и се съгласява с настоящите правила и условия. Ползвателят получава предоставените права единствено и само предвид приемането от негова страна на тези правила и условия.

I. Раздел 1. Определения

1. "Авторско право и сродните му права" са правата по смисъла на чл. 18, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права. Права, сродни на авторското право, са правата по смисъла на чл. 72 от Закона за авторското право и сродните му права.

2. "Единствени по рода си права върху база данни" са права, различни от авторското право, произтичащи от Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни, включително съгласно бъдещи нейни изменения, въведени в чл. 93в от Закона за авторското право и сродните му права, както и други по същество равностойни права навсякъде по света.

3. "Ефективни технологични мерки" са мерките по смисъла на чл. 6, параграф 3 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество.

4. "Изключения и ограничения" е свободно ползване, позволено ползване, извличане и повторно ползване по чл. 93ж от Закона за авторското право и сродните му права и/или всяко друго изключение или ограничение на авторското право и сродните му права, което се отнася за използването на произведението.

5. "Организацията" е организация от обществения сектор по смисъла на чл. 3, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация, физическо или юридическо лице, което предоставя права при настоящите условия.

6. "Ползвател" е физическо или юридическо лице, упражняващо правата върху произведението според настоящите условия съгласно § 2, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за авторското право и сродните му права.

7. "Предоставени права" са предоставените на ползвателя права, подчинени на тези условия. Те се ограничават до всички авторски и сродните им права, които се отнасят до използването на лицензираните произведения от ползвателя и които организацията има право да предостави.

8. "Произведението" е произведение на литературата, изкуството и науката по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права и обект на права, сродни на авторското по смисъла на чл. 72 от същия закон, към което организацията е приложила настоящите условия.

9. "Производно произведение" е произведение - обект на авторското право и сродните му права, което е получено от или въз основа на предоставяното произведение и в което произведението се превежда, променя, приспособява, преобразува или модифицира по какъвто и да е друг начин, за който се изисква разрешение по Закона за авторското право и сродните му права. За целите на настоящия документ, когато произведението е музикална композиция, изпълнение или звукозапис, синхронизацията на произведението във времево отношение с движеща се картина (синхронизация аудио-видео) ще се счита за производно произведение.

10. "Производни условия за предоставяне на авторски права" са условията, които ползвателят прилага към своето авторско право и сродните му права върху приноса си към производното или сборното произведение в съответствие с настоящите правила и условия.

11. "Сборно произведение" е произведение, като периодично издание, антология или енциклопедия, което включва произведението в неговата непроменена цялост заедно с други обекти, представляващи отделни независими произведения.

12. "Споделяне" е предоставянето на произведения на обществеността чрез всякакви средства или процеси, които изискват разрешение, като създаване на копия, публично показване, публично изпълнение, разпространение, излъчване, съобщаване/предаване или внос, и произведението да е на разположение на обществеността, включително по начини, по които всички могат да получат достъп до произведението на място и по време, индивидуално избрани от тях.

II. Раздел 2. Обхват

1. Предоставяне на право на използване на произведението.

1.1. При спазване на настоящите условия и правила организацията предоставя на ползвателя без допълнително заплащане универсално, непрехвърлимо, неизключително и неотменимо право на използване на произведението, за да:

1.1.1. възпроизвежда и споделя произведението, изцяло или частично, само за нетърговски цели, и

1.1.2. произвежда, възпроизвежда и споделя производни и сборни произведения само за нетърговски цели.

1.2. Изключения и ограничения.

Тези условия нямат за цел да ограничат каквито и да са права на ползвателя, произтичащи от допустимото по закон свободно използване, предаване, излъчване, първа продажба, или да ограничават правата на носителя на авторските или сродните права съгласно Закона за авторското право и сродните му права или друго приложимо право.

1.3. Срок.

Срокът на предоставяните права съгласно тези условия е посочен в раздел 6, т. 1.

1.4. Носители и формати. Техническите промени са позволени.

Организацията позволява на ползвателя да упражнява предоставяните права на всякакви носители и във всякакви формати независимо дали сега са известни, или ще бъдат създадени в бъдеще, и да прави необходимите за целта технически промени. Носителят на право се съгласява да не упражнява права или правомощия, които да забранят на ползвателя да прави технически изменения, необходими за упражняване на лицензираните права, включително да не забранява на ползвателя да прави технически промени в произведението, необходими, за да се заобиколят или преодолеят Ефективните технологични мерки. За целите на настоящите условия самото внасяне на технически изменения, необходими за упражняването на правата по това разрешение, не се приема за създаване на производно произведение.

1.5. Низходящ ред на ползватели.

1.5.1. Разрешение от организацията.

Всеки получател на произведението автоматично получава разрешение от организацията да упражнява предоставените права при настоящите условия и ред.

Допълнително разрешение от организацията - за производни и сборни произведения. Всеки получил правото да използва производно или сборно произведение от ползвателя автоматично получава разрешение от организацията да упражнява предоставените права в приспособено произведение при поставените от ползвателя производни условия за предоставяне на авторски права върху производното или сборното произведение.

1.5.2. Без последващи ограничения.

Ползвателят не може да предлага или да налага допълнителни или различни правила или условия, или да прилага каквато и да е Ефективна технологична мярка на произведението, ако с това ограничава упражняването на правата по тези условия от други ползватели на произведението.

2. Други права.

2.1. Неимуществени права, като правото да се иска запазването на целостта на произведението, правото на разгласяване, правото на неразгласяване, или други подобни имуществени права не се предоставят съгласно настоящите условия. Доколкото е възможно, организацията се съгласява да не предявява подобни притежавани права в ограничената степен, необходима, за да се позволи на ползвателя да упражнява предоставяните права съгласно настоящите условия.

2.2. Патентни права и права на търговски марки не се предоставят по силата на настоящите условия.

2.3. Доколкото е възможно, организацията се отказва от право на допълнително възнаграждение от ползвателя за упражняването на предоставяните права, независимо дали пряко или чрез организация за колективно управление на права, чрез каквато и да е доброволна или основана на отказ от права нормативно установена или задължителна схема. Организацията си запазва правото да събира такива възнаграждения за всички останали случаи извън упражняването на предоставяните права от ползвателя.

III. Раздел 3. Условия на предоставянето на права

Упражняването на предоставяните права от ползвателя е изрично подчинено на следните условия.

1. Признаване.

1.1. Когато ползвателят споделя произведението (включително в променен вид), той трябва:

1.1.1. да запази следните реквизити, ако са предоставени от организацията заедно с произведението:

1.1.1.1. идентификация на създателя/създателите на произведението и всички други, определени за получаване на признаване по всякакъв начин, изискан от организацията (включително чрез псевдоним, ако има такъв);

1.1.1.2. известие за авторското право;

1.1.1.3. известие, което посочва настоящите условия;

1.1.1.4. известие, което се отнася до ограничаване на отговорността;

1.1.1.5. унифициран идентификатор на ресурси (URI) или хипервръзка към произведението, до разумно осъществима степен;

1.1.2. да посочи дали е изменил произведението и да запази всички предишни изменения, и

1.1.3. да посочи, че произведението се ползва по силата на настоящите условия, като включи текста им или унифициран идентификатор на ресурси (URI), или хипервръзка към него; ползвателят няма разрешение съгласно настоящите условия да споделя производни и сборни произведения.

1.2. Ползвателят може да изпълни условията на т. 1.1 въз основа на средство, по начин и в контекст, в който ползвателят споделя произведението, включително чрез посочване на унифициран идентификатор на ресурси или хипервръзка към ресурс, който включва необходимата информация.

1.3. Когато бъде поискано от организацията, ползвателят трябва да отстрани в разумна степен всяка информация, изискана в т. 1.1.1.

1.4. Когато ползвателят споделя производно или сборно произведение, предоставените производни условия за предоставяне на авторски права не трябва да поставят пречки пред ползвателите на производното или на сборното произведение да спазват настоящите условия.

2. Споделяне на споделеното.

В допълнение към условията в т. 1, ако ползвателят споделя произведено от него производно или сборно произведение, са приложими следните допълнителни условия.

2.1. Производните условия за предоставяне на авторски права, прилагани от ползвателя, трябва да съвпадат в максимална степен с настоящите условия.

2.2. Ползвателят трябва да включи текста на производните условия за предоставяне на авторски права или унифициран идентификатор на ресурси (URI), или хипервръзка към текста на производните условия за предоставяне на авторски права, прилагани от ползвателя. Ползвателят може да изпълни това условие въз основа на средство, по начин и в контекст, в който той споделя производното или сборното произведение.

2.3. Ползвателят не може да предлага или да налага допълнителни или различни условия на ползване, или да прилага ефективна технологична мярка към производното или сборното произведение, които ограничават упражняването на правата, предоставени съгласно производните условия за предоставяне на авторски права, използвани от ползвателя.

IV. Раздел 4. Единствени по рода си права върху бази данни

Когато предоставяните права включват единствени по рода си права върху бази данни, които се отнасят за използването на произведението от ползвателя:

1. За да се избегнат съмнения съгласно раздел 2, т. 1.1 - на ползвателя се предоставя правото да извлича, повторно да използва, да възпроизвежда и да споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни за нетърговски цели.

2. Когато ползвателят включи цялата или съществена част от съдържанието на базата данни в база данни, върху която той има единствени по рода си права, базата данни, върху която ползвателят има единствени по рода си права (но не и отделното ѝ съдържание), става производно или сборно произведение, включително за целите на раздел 3, т. 2, и

3. Ползвателят трябва да изпълни условията, посочени в раздел 3, т. 1, ако споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни.

4. Този раздел допълва, но не замества задължения на ползвателя по настоящите условия, когато предоставените права включват други авторски и сродни права, или правата и задълженията на ползвателя по условията, по които са му предоставени други права за повторно ползване на информация от обществения сектор, която не включва авторски и сродни права.

V. Раздел 5. Отказ от гаранции и ограничаване на отговорността

1. Организацията предлага произведението на принципа "такова, каквото е" и не налага използването му, нито дава каквито и да са изрични, подразбиращи се, произтичащи от закон гаранции, включително, без ограничения, гаранции за права, гаранции за търгуемост, гаранции за годност за каквато и да е практическа употреба, гаранции за липса на нарушения, гаранция за скрити или други дефекти, гаранция за точност, наличие или липса на грешки, независимо дали могат да бъдат открити, или не, до най-голямата степен, допустима от закона.

2. Организацията се освобождава от отговорност (включително поради небрежност) за причиняването на каквито и да са преки, косвени, случайни и последващи вреди, включително вреди, свързани с наложени санкции и/или с пропуснати ползи, произтичащи от тези условия или от използването на произведението, дори ако организацията е знаела за възможността да те бъдат причинени.

VI. Раздел 6. Срокове и прекратяване

1. Предоставянето на права важи до изтичане на срока на авторското право и сродните му права - обект на тези условия. В случай на неизпълнение на тези условия от ползвателя предоставените му права се прекратяват автоматично.

2. Когато правото на ползвателя да използва произведението е прекратено съгласно раздел 6, т. 1, то се възстановява:

2.1. Автоматично считано от датата на отстраняването на нарушението, при условие че е отстранено в рамките на 30 дни от откриването на нарушението от ползвателя, или

2.2. При изрично възстановяване от страна на организацията.

Възстановяването на права не засяга евентуалните права на организацията да търси средства за правна защита срещу нарушенията на тези условия от ползвателя.

3. Организацията може да предлага произведението при различни срокове и условия или да спре разпространението му по всяко време, без това да води до прекратяването на предоставяните права.

4. Раздели 1, 5, 6, 7 и 8 остават в сила и след прекратяването на предоставянето на правата по настоящите условия.

VII. Раздел 7. Други условия и срокове

1. Организацията не е обвързана от каквито и да са допълнителни или различни правила или условия, обявени от ползвателя, освен ако страните изрично не са уговорили друго.

2. Всякакви уговорки, неформални договорености или споразумения по отношение на произведенията, които не са посочени тук, са отделни и независими от правилата и условията, съдържащи се в този документ.

VIII. Раздел 8. Тълкуване

1. Настоящите условия не се тълкуват и не трябва да се тълкуват като намаляване, ограничаване или налагане на условия за каквото и да е използване на произведението, което би могло законно да е направено без разрешение съгласно настоящите условия и в съответствие с действащото законодателство.

2. Когато някоя от разпоредбите на настоящите условия се окаже недействителна, тези условия се прилагат в останалата им част.

3. Нищо в настоящите условия не представлява и не може да се тълкува като ограничение върху права или отказ от права, включително предявяването им по съдебен ред.

Приложение № 7 към чл. 17, ал. 1, т. 5

(Доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.)

Условия за предоставяне на произведение за повторно използване. Признаване на авторските права. Без употреба за търговски цели. Без производни и сборни произведения (CC-BY-NC-ND)

Чрез упражняване на предоставените права ползвателят приема и се съгласява с настоящите правила и условия. Ползвателят получава предоставените права единствено и само предвид приемането от негова страна на тези правила и условия.

I. Раздел 1. Определения

1. "Авторско право и сродните му права" са правата по смисъла на чл. 18, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права. Права, сродни на авторското право, са правата по смисъла на чл. 72 от Закона за авторското право и сродните му права.

2. "Единствени по рода си права върху база данни" са права, различни от авторското право, произтичащи от Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни, включително съгласно бъдещи нейни изменения, въведени в чл. 93в от Закона за авторското право и сродните му права, както и други по същество равностойни права навсякъде по света.

3. "Ефективни технологични мерки" са мерките по смисъла на чл. 6, параграф 3 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество.

4. "Изключения и ограничения" е свободно ползване, позволено ползване, извличане и повторно ползване по чл. 93ж от Закона за авторското право и сродните му права и/или всяко друго изключение или ограничение на авторското право и сродните му права, което се отнася за използването на произведението.

5. "Организацията" е организация от обществения сектор по смисъла на чл. 3, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация, физическо или юридическо лице, което предоставя права при настоящите условия.

6. "Ползвател" е физическо или юридическо лице, упражняващо правата върху произведението съгласно настоящите условия, съгласно § 2, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за авторското право и сродните му права.

7. "Предоставени права" са предоставените на ползвателя права, подчинени на тези условия. Те се ограничават до всички авторски и сродните им права, които се отнасят до използването на лицензираните произведения от ползвателя и които организацията има право да предостави.

8. "Произведението" е произведение на литературата, изкуството и науката по смисъла на чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права и обект на права, сродни на авторското по смисъла на чл. 72 от същия закон, към което организацията е приложила настоящите условия.

9. "Производно произведение" е произведение - обект на авторското право и сродните му права, което е получено от или въз основа на предоставеното произведение и в което произведението се превежда, променя, приспособява, преобразува или се модифицира по какъвто и да е друг начин, за който се изисква разрешение по Закона за авторското право и сродните му права. За целите на настоящия документ, когато произведението е музикална композиция, изпълнение или звукозапис, синхронизацията на произведението във времево отношение с движеща се картина (синхронизация аудио-видео) ще се счита за производно произведение.

10. "Производни условия за предоставяне на авторски права" са условията, които ползвателят прилага към своето авторско право и сродните му права върху приноса си към производното или сборното произведение в съответствие с настоящите правила и условия.

11. "Сборно произведение" е произведение, като периодично издание, антология или енциклопедия, което включва произведението в неговата непроменена цялост заедно с други обекти, представляващи отделни независими произведения.

12. "Споделяне" е предоставянето на произведения на обществеността чрез всякакви средства или процеси, които изискват разрешение, като създаване на копия, публично показване, публично изпълнение, разпространение, излъчване, съобщаване/предаване или внос, и произведението да е на разположение на обществеността, включително по начини, по които всички могат да получат достъп до произведението на място и по време, индивидуално избрани от тях.

II. Раздел 2. Обхват

1. Предоставяне на право на използване на произведението.

1.1. При спазване на настоящите условия и правила организацията предоставя на ползвателя без допълнително заплащане универсално, непрехвърлимо, неизключително и неотменимо право на използване на произведението, за да:

1.1.1. възпроизвежда и споделя произведението, изцяло или частично, само за нетърговски цели, и

1.1.2. произвежда, възпроизвежда само за нетърговски цели, но да не споделя производни или сборни произведения.

1.2. Изключения и ограничения.

Тези условия нямат за цел да ограничат каквито и да са права на ползвателя, произтичащи от допустимото по закон свободно използване, предаване, излъчване, първа продажба, или да ограничават правата на носителя на авторските или сродните права съгласно Закона за авторското право и сродните му права или друго приложимо право.

1.3. Срок.

Срокът на предоставяните права съгласно тези условия е посочен в раздел 6, т. 1.

1.4. Носители и формати. Техническите промени са позволени.

Организацията позволява на ползвателя да упражнява предоставените права на всякакви носители и във всякакви формати независимо дали сега са известни, или ще бъдат създадени в бъдеще, и да прави необходимите за целта технически промени. Носителят на право се съгласява да не упражнява права или правомощия, които да забранят на ползвателя да прави технически изменения, необходими за упражняване на лицензираните права, включително да не забранява на ползвателя да прави технически промени в произведението, необходими, за да се заобиколят или преодолеят Ефективните технологични мерки. За целите на настоящите условия самото внасяне на технически изменения, необходими за упражняването на правата по това разрешение, не се приема за създаване на производно произведение.

1.5. Низходящ ред на ползватели.

1.5.1. разрешение от организацията.

Всеки получател на произведението автоматично получава разрешение от организацията да упражнява предоставените права при настоящите условия и ред.

1.5.2. Без последващи ограничения.

Ползвателят не може да предлага или да налага допълнителни или различни правила или условия, или да прилага каквато и да е Ефективна технологична мярка на произведението, ако с това ограничава упражняването на правата по тези условия от други ползватели на произведението.

2. Други права.

2.1. Неимуществени права, като правото да се иска запазването на целостта на произведението, правото на разгласяване, правото на неразгласяване, или други подобни неимуществени права не се предоставят съгласно настоящите условия. Доколкото е възможно, организацията се съгласява да не предявява подобни притежавани права в ограничената степен, необходима, за да се позволи на ползвателя да упражнява предоставяните права съгласно настоящите условия.

2.2. Патентни права и права на търговски марки не се предоставят по силата на настоящите условия.

2.3. Доколкото е възможно, организацията се отказва от право на допълнително възнаграждение от ползвателя за упражняването на предоставяните права, независимо дали пряко или чрез организация за колективно управление на права, чрез каквато и да е доброволна или основана на отказ от права нормативно установена или задължителна схема. Във всички останали случаи организацията си запазва правото да събира такива възнаграждения, включително когато произведението се използва за друго освен за нетърговски цели.

III. Раздел 3. Условия на предоставянето на права

Упражняването на предоставяните права от ползвателя е изрично подчинено на следните условия.

Признаване

1. Когато ползвателят споделя произведението, той трябва:

1.1. Да запази следните реквизити, ако са предоставени от организацията заедно с произведението:

1.1.1. идентификация на създателя/създателите на произведението и всички други, определени за получаване на признаване, по всякакъв начин, изискан от организацията (включително чрез псевдоним, ако има такъв);

1.1.2. известие за авторското право;

1.1.3. известие, което посочва настоящите условия;

1.1.4. известие, което се отнася до ограничаване на отговорността;

1.1.5. унифициран идентификатор на ресурси (URI) или хипервръзка към произведението, до разумно осъществима степен;

1.2. Да посочва дали е изменил произведението и запазва всички предишни изменения; и

1.3. Да посочва, че произведението се ползва по силата на настоящите условия, като включва текста им или унифициран идентификатор на ресурси (URI), или хипервръзка към него. Ползвателят няма разрешение съгласно настоящите условия да споделя производни и сборни произведения.

За избягване на съмнения ползвателят няма разрешение съгласно настоящите условия да споделя производни или сборни произведения.

2. Ползвателят може да изпълни условията на т. 1 въз основа на средство, по начин и в контекст, в който ползвателят споделя произведението, включително чрез посочване на унифициран идентификатор на ресурси или хипервръзка към ресурс, който включва необходимата информация.

3. Когато бъде поискано от организацията, ползвателят трябва да отстрани всяка информация, изискана в т. 1.1.

4. Когато ползвателят споделя производно или сборно произведение, предоставените производни условия за предоставяне на авторски права не трябва да поставят пречки пред ползвателите на производното или на сборното произведение да спазват настоящите условия.

IV. Раздел 4. Единствени по рода си права върху бази данни

Когато предоставяните права включват единствени по рода си права върху бази данни, които се отнасят за използването на произведението от ползвателя:

1. За да се избегнат съмнения съгласно раздел 2, т. 1.1 - на ползвателя се предоставя правото да извлича, повторно да използва, да възпроизвежда и да споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни за нетърговски цели и при условие че не споделя производни и сборни произведения;

2. Когато ползвателят включи цялата или съществена част от съдържанието на базата данни в база данни, върху която той има единствени по рода си права, базата данни, върху която ползвателят има единствени по рода си права (но не и отделното ѝ съдържание), става производно или сборно произведение, и

3. Ползвателят трябва да изпълни условията, посочени в раздел 3, ако споделя цялата или съществена част от съдържанието на базата данни.

4. Този раздел допълва, но не замества задължения на ползвателя по настоящите условия, когато предоставените права включват други авторски и сродни права, или правата и задълженията на ползвателя по условията, по които са му предоставени други права за повторно ползване на информация от обществения сектор, която не включва авторски и сродни права.

V. Раздел 5. Отказ от гаранции и ограничаване на отговорността

1. Организацията предлага произведението на принципа "такова, каквото е" и не налага използването му, нито дава каквито и да са изрични, подразбиращи се, произтичащи от закон гаранции, включително, без ограничения, гаранции за права, гаранции за търгуемост, гаранции за годност за каквато и да е практическа употреба, гаранции за липса на нарушения, гаранция за скрити или други дефекти, гаранция за точност, наличие или липса на грешки, независимо дали могат да бъдат открити, или не, до най-голямата степен, допустима от закона.

2. Организацията се освобождава от отговорност (включително поради небрежност) за причиняването на каквито и да са преки, косвени, случайни и последващи вреди, включително вреди, свързани с наложени санкции и/или пропуснати ползи, произтичащи от тези условия или от използването на произведението, дори ако организацията е знаела възможността да те бъдат причинени.

VI. Раздел 6. Срокове и прекратяване

1. Предоставянето на права важи до изтичане на срока на авторското право и сродните му права - обект на тези условия. В случай на неизпълнение на тези условия от ползвателя предоставените му права се прекратяват автоматично.

2. Когато правото на ползвателя да използва произведението е прекратено съгласно т. 1, то се възстановява:

2.1. Автоматично считано от датата на отстраняването на нарушението, при условие че е отстранено в рамките на 30 дни от откриването на нарушението от ползвателя, или

2.2. При изрично възстановяване от страна на организацията.

Възстановяването на права не засяга евентуалните права на организацията да търси средства за правна защита срещу нарушенията на тези условия от ползвателя.

3. Организацията може да предлага произведението при различни срокове и условия или да спре разпространението му по всяко време, без това да води до прекратяването на предоставяните права.

4. Раздели 1, 5, 6, 7 и 8 остават в сила и след прекратяването на предоставянето на правата по настоящите условия.

VII. Раздел 7. Други условия и срокове

1. Организацията не е обвързана от каквито и да са допълнителни или различни правила или условия, обявени от ползвателя, освен ако страните изрично не са уговорили друго.

2. Всякакви уговорки, неформални договорености или споразумения по отношение на произведенията, които не са посочени тук, са отделни и независими от правилата и условията, съдържащите се в този документ.

VIII. Раздел 8. Тълкуване

1. Настоящите условия не се тълкуват и не трябва да се тълкуват като намаляване, ограничаване или налагане на условия за каквото и да е използване на произведението, което би могло законно да е направено без разрешение съгласно настоящите условия в съответствие с действащото законодателство.

2. Когато някоя от разпоредбите на настоящите условия се окаже недействителна, тези условия се прилагат в останалата им част.

3. Нищо в настоящите условия не представлява и не може да се тълкува като ограничение върху права или отказ от права, включително предявяването им по съдебен ред.

Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1

Ограничения по отношение на отделни части на информацията, съдържащи производствена или търговска тайна

Не може да се използва повторно за търговски цели или по начин, който би довел до нелоялна конкуренция или до друго ограничаване на конкуренцията по смисъла на дял втори от Закона за защита на конкуренцията, следната част от информацията:

.................

В случай че получателят на информацията използва или позволи чрез действие или бездействие на трето лице повторното използване на информацията в нарушение на тази забрана, се задължава да възстанови на организацията от обществения сектор, предоставила информацията: (1) всяко присъдено в нейна вреда обезщетение за вреди, причинени на трето лице от забраненото използване на информацията; (2) всяка глоба и/или имуществена санкция, наложена от компетентен орган, във връзка с нарушението или ограничаването на конкуренцията; (3) всички лихви по такива плащания; (4) всички разноски, свързани с разглеждането на спор между организацията от обществения сектор и третото лице във връзка с причиняването на вредите, и (5) всички разноски, свързани с разглеждането на спор между организацията от обществения сектор и компетентен орган във връзка с налагането на административно наказание за нарушаването или ограничаването на конкуренцията.