Статистика за подадените чрез платформата за достъп до обществена информация заявления