Процедура по обжалване на решение

  • Всеки заявител за достъп до обществена информация, може да обжалва решението за предоставяне/отказ на информация съгласно Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) на Закона за достъп до обществен информация (ЗДОИ)
  • Съгласно чл.40 (2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на субектите по чл. 3, ал. 2 се обжалват пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  • Съгласно чл.40 (3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Решението на административния съд не подлежи на касационно оспорване.
Помощна информация:
  • Компетентният съд, пред който трябва да подадете жалбата си е административният съд, чието седалище съвпада с местоседалището на решаващия орган.
  • За да бъде разгледана Вашата жалба от компетентния съд, моля попълнете всички полета от шаблонния формуляр.
  • Съгласно чл.150 ал.2 от АПК във Вашата жалба задъжително трябва да посочите доказателствата, които иска да бъдат събрани, и да представите писмените доказателства, с които разполага.
  • Съгласно чл.150 ал.3 от АПК жалбата не може да съдържа нецензурни думи, обиди или заплахи.
Свали шаблонен формуляр на жалба